för kurs på grundnivå

Utomhusdidaktik med fokus på matematik, naturvetenskap och teknik - 15 hp

Kurskod: UM4032

Gäller från: vt12

Fastställd:

Institution: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

Ämne: Naturvetenskapsämnenas  didaktik

 

Obligatorisk kurslitteratur

Boktitlar

Ahlberg, A. (2000). Matematik från början. Nämnaren TEMA. Göteborg. Göteborgs universitet, Nationellt centrum för matematikutbildning, NCM

Barr A, Nettrup A, Rosdahl A (2011) Naturförskola-lärande för hållbar utveckling, Lärarförbundets förlag.(139 s)

De Ron, M. (2008). Språkutvecklande ämnesundervisning: exempel från naturvetenskapen Nordheden, I och Paulin, A (red) Stockholms universitets förlag (24 s.)

Hamrin, M. & Norqvist, P. (2005). Fysik i vardagen. Lund. Studentlitteratur (270 s.)

Helldén, G., Jonsson, G., Karlefors, I., Vikström, A., (2010). Vägar till naturvetenskapens värld. Stockholm. Liber (224 s.)

Krigsman, T., Nilsson, B., Wahlström, E. (2005). Kemiskafferiet Krc och Skolverket. (147 s.) www.krc.su.se

Lundegård, I. (2002). Att tända en eld Lundegård, I. Wickman, P-O, Wohlin, A. (red)

Lättman-Masch, R. & Wejdmark, M. (2011). Att lära in ute året runt. Outdoorteaching förlag. 300 s. (Finns att beställa från www.outdoorteaching.com)

Myndigheten för skolutveckling. (2003) Faktisk fantasi – barns språkutveckling genom skapande www.skolutveckling.se

Naturskoleföreningen, (Mia Bucht) (2007) Leka och lära. Matematik ute, förskola (www.outdoorteaching.com)

Palmer, A. (2010). Att bli matematisk? Doktorsavhandling från Stockholms universitet. (ca 100 s.) Palmer: http://www.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=5918&a=81107

Solem, Ida Heiberg & Reikerås, Elin Kirsti Lie (2004). Det matematiska barnet. Stockholm: Natur & Kultur. (344 s)

Thulin, S. (2006). Vad händer med lärandets objekt? En studie av hur lärare och barn i förskolan kommunicerar naturvetenskapliga fenomen. Licentiatuppsats från Växsjö: Växsjö University press (134s.) http://urn.kb.se./resolve?urn=urn:nbn:se:vxu:diva-1028

Åkerblom, P. (2002). Pumpor och heltäckningsmattor – om odling som pedagogiskt verktyg. Stockholm. Runa förlag. (15 s.)

 

Kompendier i teknik ca 30 s