för kurs på grundnivå

NO och NO-didaktik för lärare i grundskolans tidigare år III 7,5 hp

Kurskod: UM4033

Gäller från: Ht -12

Fastställd: 24.4.12

Institution: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

Ämne: Naturvetenskapsämnenas didaktik

 

Obligatorisk kurslitteratur

Black, P. et al (2004). Working inside the black box: Assessment for learning in the Classroom. Phi Delta Kappan, Vol. 86 Issue 1, p9-21. (13s)

Bjurulf, V. (2011). Teknikdidaktik. Stockholm. Norstedts. (220s) valda delar om ca 80 s.

Campbell, N. Mitchell, L. & Reece, J. (2000). Biology Concepts & Connections. Third Edition. San Francisco, CA. USA. Addison, Wesley, Longman, inc. (800s) valda delar om ca 250 s.

Centrum för tekniken I skolan (CETIS). Teknik tillsammans. www.tekniktillsammans valda delar om ca 30 s.

Hamrin, M, Norqvist P. (2005). Fysik i vardagen. Lund. Studentlitteratur. (370s) valda delar om ca 100 s.

Krigsman, T. m.fl. (2005). Kompendium: Kemiskafferiet (200s) valda delar om ca 100 s.

Jönsson, A. (2010). Lärande bedömning - andra uppl. Malmö. Gleerups. (158s)

Löfgren, B. (2002). Design och produktutveckling. Stockholm. Liber. valda delar om 25 s.

Persson, H. (2003). Inspirerande fysik och kemi. Stockholm. Science and Music AB. (175s) valda delar om ca 70 s.

Wickman, P-O. & Persson, H. (2008). Naturvetenskap och naturorienterande ämnen i grundskolan. En ämnesdidaktisk vägledning. Stockholm. Liber. (288s)

Aktuella artiklar om ca 200s.

 

Övrigt:

Aktuella styrdokument för grundskolan