för kurs på grundnivå

Naturvetenskap och teknik för lärare i skolår 4-6 - 15 hp

Kurskod: UM4040

Gäller från: VT 2013

Fastställd: 20130219

Institution: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

Ämne: Naturvetenskapsämnenas didaktik

 

Obligatorisk kurslitteratur

Alexandersson, M. & Lantz-Andersson, A.(2008). Konsten att göra någonting av något – myter om kunskapsbegreppets karaktär. I Säljö, R. & Rystedt, H. (red.), Kunskap och människans redskap: teknik och lärande, s.197-211. Lund. Studentlitteratur. (15 s)

Areskough, M. & Eliasson, P. (2007). Energi för hållbar utveckling: ett historiskt och naturvetenskapligt perspektiv. Lund.  Studentlitteratur. (Valda delar om ca 100 s).

Berner, B. (2009). Teknikens kön. I Gyberg, P. & Hallström, J. (red.). Världens gång – teknikens utveckling, s. 279-293. Lund. Studentlitteratur. (15 s)

Bjurulf, V. (2011). Teknikdidaktik. Stockholm. Norstedts. (Valda delar om ca 120 s)

Brown, L.R. (2007). Plan B 3.0, Uppdrag: Rädda Jorden. Smedjebacken. Addera förlag. Finns som elektronisk resurs på www.svenskaplanb.se.(Valda delar om ca 100 s)

Ekborg,M., Ideland,M., Lindahl,B., Malmberg,C.,Ottander,C. & Rosenberg,M. (2012). Samhällsfrågor i det naturvetenskapliga klassrummet. Malmö. Gleerups Utbildning AB. (179 s)

Hallström, J. (2009). Systemteori och teknik. I Världens gång – teknikens utveckling. (ss.99-117) av Gyberg, P. & Hallström, J. (red.), Lund. Studentlitteratur. (19s)

Hartell, E. (2011). Hur sätter man betyg i teknik? I Hanssson, S-O, Nordlander, E. & Skogh I-B. (red). Teknikutbildning för framtiden – perspektiv på teknikundervisningen i grundskolan och gymnasium, s.75-87. Stockholm. Liber.(13s). Särtryck.

Helldén, G., Jonsson, G., Karlefors, I. & Vikström, A. (2010). Vägar till naturvetenskapens värld – ämneskunskap i didaktisk belysning. Stockholm. Liber. (Valda delar om 100s)

Jönsson, A. (2010). Lärande bedömning. Malmö. Gleerups. (180s)

Krigsman, T. m.fl. (2002). Kemiskafferiet. Avdelningen för naturvetenskap, Lärarhögskolan i Stockholm. (200 s) (Valda delar om ca 100 s)

Lättman-Masch, R. & Wejdmark, M. (2007). Att lära in ute året runt. Nynäshamns naturskola. Outdoorteaching förlag. Finns att beställa från www.outdoorteaching.com. (Valda delar om ca 100 s).

Myndigheten för skolutveckling. (2004). Hållbar utveckling i praktiken. Stockholm. Liber. (120 s).

Ropohl, G. (1997). Knowledge types in technology. International Journal of Technology and Design Education 7: 65-72. (8s)

Sandell, K., Öhman, J. & Östman, L. (2003). Miljödidaktik. Naturen, skolan och demokratin. Lund. Studentlitteratur. (214 s).

Sjöberg, S. (2012). PULS Teknik 4-6 Tredje upplagan Lärarbok. (3. uppl.). Stockholm. Natur & Kultur. (160s)

Svensson, M. (2009). Från föremål till system – mot en undervisningsstrategi i grundskolan. I Ingerman, Å., Wagner, K. & Axelsson, A-S. (red.). På spaning efter teknisk bildning, s.207-221. Stockholm. Liber. (15 s)

Wickman, P-O. & Persson, H. (2009). Naturvetenskap och naturorienterande ämnen i grundskolan – en ämnesdidaktisk vägledning. Stockholm. Liber. (valda delar om 100 s)

 

Aktuella artiklar om ca.100 sidor

 

Valbar kurslitteratur

Dessutom väljs litteratur ur nedanstående motsvarande ca 100s.

 

Adelsköld, L. & Petri, L. (2008). Barn i en hållbar stad. En storyline om miljö och demokratifrågor. Stockholm. Rädda Barnen. (94s).

Hamrin, M, Norqvist P. (2005).  Fysik i vardagen. Lund. Studentlitteratur.(370s) Valda delar om ca 100 s.

Jakobson, B., & Wickman, P-O. (2008). Art in science class vs science in art class: A study in elementary school. Education & Didactique, 2, 141-157. (15s)

Johansson, A.-M. & Wickman, P.-O. Hur man kan förstå lärandeprogression pragmatiskt (Särtryck). En svensk översättning av: Johansson, A.-M. & Wickman, P.-O. ( 2011). A pragmatist approach to learning progressions. In Hudson , B. & Meyer, M. A. ( Eds.) Beyond Fragmentation: Didactics, Learning, and Teaching. s 47-59. Leverkusen, Germany, Barbara Budrich Publishers. (10s)

Nilsson, J., Wagner, U. & Rydestav, E. (2008). Vilja och våga. Temaarbete i grundskolans tidigare år. Lund. Studentlitteratur. (133s)        

Persson, T. & Persson, C. (2007). Hållbar utveckling - människa, miljö och samhälle. Lund. Studentlitteratur.  (216 s).

 Varelas, M., Pappas, C. C., Kane, J. M., & Arsenault, A. (2008). Urban primary-grade children think and talk science: Curriculur and instructional practices that nurture participation and argumentation. Science Education. 92, 65-95. (30s)

 

Övrigt

Aktuella styrdokument för grundskolan