för kurs på grundnivå

Matematik och lärande för grundlärare åk 4 - 6, III: Statistik och sannolikhet - 7.5 hp

Kurskod: UM4042

Gäller från: HT14

Fastställd: 2014-08-26

Institution: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

Ämne: Matematikämnets didaktik

 

Obligatorisk kurslitteratur

Emanuelsson, G. m.fl. (1992). Geometri och statistik. Lund: Studentlitteratur. (valda delar om 100 s)

Grevholm, B. (red) (2012). Lära och undervisa matematik: från förskoleklass till åk 6. (1. uppl.) Stockholm: Norstedt. (valda delar om 100 s)

Hodgen, J. & Wiliam, D. (2014). Mathematics inside the black box - bedömning för lärande i matematikklassrummet. (2. uppl.) Stockholm: Liber. (45 s)

Råde, L. (1978). Ta chansen i skolan. 15 lektioner i sannolikhetslära för mellanstadiet. Nämnaren temanummer. Göteborg (85 s) kompendium

Wallby, K. (red.). (2014). Nämnaren TEMA 10- Matematikundervisning i praktiken. Göteborgs universitet: Nationellt Centrum för Matematikutbildning, NCM. (valda delar om 140 s)

Aktuella artiklar om ca 250 sidor

 

Övrigt:

Aktuella styrdokument

Lärobok i matematik för Kurs 1b från gymnasiet