för kurs på grundnivå

Handleda professionsutveckling i verksamhetsförlagd utbildning, årskurs F-6, 7,5 hp

Mentoring professional Development in School Based Teacher Education, 7,5 ETCS credits

Kurskod: UM5030

Gäller från: vt14

Fastställd: 20131212

Institution: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

Ämne: Utbildningsvetenskap

 

Obligatorisk kurslitteratur

Black, P. et al (2004). Working inside the black box: Assessment for learning in the Classroom. Phi Delta Kappan, Vol. 86 Issue 1, p9-21 , (13 s)

Brusling, C & Strömqvist, G.(2007) Reflektion och praktik i läraryrket. Lund: Studentlitteratur ( 272 s.)

Claesson S. (2007). Spår av teorier Lund: Studentlitteratur.(152 s.)

Emsheimer, P (2007). Att få syn på vad vi inte ser. Pedagogiska Magasinet. 2007 nr 1 (s. 46-51)

Handahl, G &  Lauvås, P. ( 2000). På egna villkor - en strategi för handledning. Lund: Studentlitteratur (161 s.)

Hegander, H. (2010). Mellan akademi och profession. Hur lärarkunskap formuleras och bedöms i verksamhetsförlagd utbildning (diss). Linköping: Linköpings Universitet - Doktorsavhandling som går att ladda ned.

Hägg, K. & Kuoppa, S. (2009). Professionell vägledning - med samtal som redskap. Lund: Studentlitteratur.(140 s.)

Lundahl, C. (2011). Bedömning för lärande. Stockholm: Norstedts (208 s.)

Stensmo, C. (2000) Ledarstilar i klassrummet. Lund: Studentlitteratur (valda delar, ca 100 s.)

Skolverket (2011) Allmänna råd med kommentarer om planering och genomförande av undervisningen

VFU-handbok, lärarstudenter antagna till Grundlärarprogrammet

 

Valbar litteratur

En  av nedanstående  böcker väljs i samråd med kurslärare.

Berg,G., Sundh,F. &  Wede,C.(2012). Red. Lärare som ledare - i och utanför klassrummet. Lund. Studentlitteratur. (331).

Dahlkwist, M.(2012). Lärarens ledarskap - relationer och grupprocesser. Stockholm. Liber. (254).

Lindh, G. (red) (1988). Vägledningsboken. Lund. Studentlitteratur. (183 s)

Lindström, L & Lindberg, V.(2011) Pedagogisk bedömning. Stockholm: Stockholms universitets förlag. Valda delar om ca 100 s.(297 s)