Kurslitteratur

för kurs på grundnivå

Verksamhetsförlagd utbildning och ämnesdidaktik i matematik och svenska för åk F-6 - kurs inom ULV-projektet, 15 hp

Kurskod: UM57UU, UM57VU

Gäller från: VT 2020

Fastställd: 2020-01-28

Institution: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

 

Obligatorisk litteratur

Dominković, K., Eriksson, Y. & Fellenius, K. (2006). Läsa högt för barn. Lund: Studentlitteratur. (169s)

Eriksson, J., Grönvall Fransson, C. & Johansson, A. (2017). Kreativ grammatikundervisning: från förskoleklass till åk 6. (Andra upplagan). Ingarö: Columbus förlag. (120s)

Grevholm, B. (Red.). (2014). Lära och undervisa matematik: från förskoleklass till åk 6. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur. (12s). Finns som elektronisk resurs.

Hodgen, J. & Wiliam, D. (2013). Mathematics inside the black box: bedömning för lärande i matematikklassrummet. (2. uppl.) Stockholm: Liber. (41s)


Övrigt

Aktuella artiklar om 120 sidor. Väljs i samråd med kurslärare.

Skolverket. (2012). Greppa språket: ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet. (2. uppl.) Stockholm: Skolverket. (146s) Finns som elektronisk resurs.

Skolverket. (2017). Kommentarmaterial till kursplanen i matematik (reviderad 2017). Stockholm: Skolverket. (36s) Finns som elektronisk resurs.

Skolverket. (2019). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: reviderad 2019. Stockholm: Skolverket. (25s) Finns som elektronisk resurs.