för kurs på avancerad nivå

Naturvetenskapsämnenas didaktik och verksamhetsförlagd utbildning för årskurs 7-9 och gymnasiet - 15 hp

Kurskod: UM7015

Gäller från: ht2011

Fastställd: 2011-09-13

Institution: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

Ämne: naturvetenskapsämnenas didaktik

 

Obligatorisk Kurslitteratur

Arbetsmiljöverket. (2004). Kemikalier i skolan. Danagårds grafiska. (120s) Lånas på SU.

Black, P. et al(2003). Assessment for learning- putting it into practice. Maidenhead Open university press. (130s) Valda delar om 75s.

Cobern W., Aikenhead, G (1998). Cultural Aspects of Learning Science. In B. Fraser & K. G.

Nordlab. http://na-serv.did.gu.se/nordlab/ valda delar om c:a 50s.

Johansson,A.M. & Wickman,P-O.(2011). Hur man kan förstå lärandeprogression pragmatiskt. Särtryck (10s)

Jönsson, A. (2010). Lärande bedömning. Malmö. Gleerups. (175s.)

Ringnes,V. & Hannisdal,M.(2000). Kjemi i skolen – undervisning og laering. Höyskoleforlaget. Kristiansand.s37-73 (35s.) Särtryck.

Rundgren,C-J. (2006). Att börja tala biokemiska- betydelsen av metaforer och hjälpord för meningsskapande kring proteiner. Nordina 5. s 30-42 (12s.)

Sjöberg,S.(2005 alt. 2010). Naturvetenskap som allmänbildning - en kritisk ämnesdidaktik. Lund. Studentlitteratur.(400s) valda delar om 200s.

Wickman, P-O.& Persson, H. (2008). Naturvetenskap som naturorienterande ämnen i grundskolan – en ämnesdidaktisk vägledning. Stockholm. Liber.(200s.) valda delar om 100s.

Därutöver tillkommer artiklar och pdf filer om ca 250 sidor.

 

Valbara litteratur

En av artiklarna väljs motsvarande c:a 15 sidor

Bergqvist, K. (1999). Vi lärde oss bara sätta fast lampor och grejor på bänken. Pedagogiska magasinet 3. (s 27-30)

Högström,P. etal. (2006). Lärares mål med laborativt arbete: Utveckla förståelse och intresse. Nordina 5. ( s 54-65)

Julin-Tegelman,Å.(2005). Hur kan elevers kritiska tänkande tränas i naturvetenskapliga ämnen.  Didaktikens forum 3.( 8s52-71)

Millar,R.(1998). Rhetoric and reality- What practical work in science education is really for. Ur Wellington,J.(1998). Red. Practical work in school science- which way now? London. Routledge. (11s.)

 

Övrigt.

Aktuella styrdokument  Hämtas på www.skolverket.se  (60s )

Gymnasieboken. Hämtas på www.skolverket.se (50s)