för kurs på avancerad nivå

Verksamhetsförlagd utbildning och didaktik inom naturvetenskapsämnenför årskurs 7-9 och gymnasiet - 10.5 hp

Kurskod: UM7017

Gäller från: Ht2013

Fastställd: 20130611

Institution: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

Ämne: naturvetenskapsämnenas didaktik

 

Obligatorisk Kurslitteratur

Black, P. et al (2003). Assessment for learning- putting it into practice. Maidenhead Open university press. (130s) Valda delar om 75s.

Ekborg,M., Ideland,M., Malmberg,C., Ottander,C. & Rosberg,M. (2012). Samhällsfrågor i det naturvetenskapliga klassrummet. Malmö. Gleerups förlag. (179s). Valda delar om 90s.

Jönsson, A. (2010). Lärande bedömning. Malmö. Gleerups. (175s.) valda delar om 75s.

Wickman, P-O.& Persson, H. (2008).  Naturvetenskap som naturorienterande ämnen i grundskolan – en ämnesdidaktisk vägledning. Stockholm. Liber.(200s.) Valda delar om 100s.

Därutöver tillkommer artiklar och pdf filer om ca 150 sidor.

 

Övrigt.

Aktuella styrdokument  Hämtas på www.skolverket.se  (60s.)

Gymnasieboken. Hämtas på www.skolverket.se (50s.)