för kurs på avancerad nivå

Vetenskapsteori i matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik - 7,5 hp     

Kurskod: UM7030

Gäller från: VT 2014

Fastställd: 20131203

Institution: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

Ämne: Ämnesdidaktik

 

Obligatorisk kurslitteratur

Chalmers, A.F. (1996). Vad är vetenskap egentligen? Nora: Bokförlaget Nya Doxa AB (238 sid).

Kjørup, S. (2009). Människovetenskaperna: problem och traditioner i humanioras vetenskapsteori (översättning Sven-Erik Torhell) Andra upplagan. Lund: Studentlitteratur (381 sid).

Wickman, P.-O. & Östman, L. (2002). Induction as an empirical problem: how students generalize during practical work. International Journal of Science Education 24: 465-486.

 

Valbar litteratur

Tillkommer avhandlingar och artiklar (c:a 300 sidor) som väljs i samråd med kurslärare.