för kurs på avancerad nivå

Forskningsmetoder i matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, 7,5 hp

kod: UM 7031

Gäller från: VT 2010

Fastställd: Januari 2010

Institution: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

Ämne: Matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

 

Obligatorisk kurslitteratur

Bryman, A. (2009). Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm. Liber (502s)

Gustafsson, B., Hermerén, G., Peterson, B. (2004). Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer och exempel. Stockholm. Vetenskapsrådet (88 s)

Kvale, S. (2008/1994). Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur. (306s)

Vetenskapsrådets rapportserie 2005:4. Forskning av denna världen II – om teorins roll i praxisnära forskning. Vetenskapsrådet. Stockholm. (180s)

 

Artikel i tidskrift

Biesta, G. (2007). Why `What Works´ Wont Work: Evidence-based Practice and the Democratic Deficit in Educational Research. Educational Theory. Volume 57, no.1 University of Illinois. (22s)

 

Referenslitteratur

Bell, J. (1995). Introduktion till forskningsmetodik. Lund. Studentlitteratur.

Lantz, A. (1997). Intervjumetodik. Lund. Studentlitteratur.

Merriam, S.B. (1996). Fallstudien som forskningsmetod. Lund. Studentlitteratur

Rudberg, B. (1997). Statistik. Lund. Studentlitteratur

Trost, J. (1997). Enkätboken. Lund. Studentlitteratur.