för kurs på avancerad nivå

Naturvetenskap för skolår F-6, III - 15 hp

Kurskod: UM7032

Gäller från: ht2013

Fastställd: 20130611

Institution: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

Ämne: Naturvetenskapsämnenas didaktik

 

Obligatorisk kurslitteratur

Campbell, m.fl. (2002). Biology – Concepts & Connections. Benjamin/Cummings.New York. (795 s.) Valda delar om ca 400 s.

Ekborg,M.,Jönsson,A., Lindahl, B. & Löfgren, L.(2013). Bedömning i NO - grundskolans tidiga år. Gleerups förlag.Malmö.(172s) Valda delar om 100s.

Hewitt, m.fl. (1999). Conceptual Physical Science. Pearson Education. San Francisco, CA. USA. (776 s.) Valda delar om ca 400 s.

 

Övrigt

DiNO - Diagnoser i NO årskurs 1-6. www.skolverket.se

Aktuella styrdokument för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. www.skolverket.se