för kurs på avancerad nivå

Att organisera för lärande - naturvetenskap i samverkan med andra ämnen för skolår F-6 - 15 hp

Kurskod: UM7033

Gäller från: vt2012

Fastställd:

Institution: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

Ämne: Naturvetenskapsämnenas didaktik

 

Obligatorisk kurslitteratur

Bjørndal., C. R. P. (2005). Det värderande ögat: observation, utvärdering och utveckling i undervisning och handledning. Stockholm: Liber. (149 s.)

Black, P. & Wiliam, D. (1998). Working inside the black box: Assessment for learning in the classroom. Phi Delta Kappan, 86, (1), s. 9-21.(13 s.) (Finns som elektronisk resurs).

Briscou, C. & Wells, E. (2001). Reforming primary science assessment practices: A case study of one teacher’s professional development through action research. Science Education, 86(3), s. 417-435. (Finns som elektronisk resurs).

Dewey, J. (1902/2004). Barnet och läroplanen. Ingår I S. Hartman & U. Lundgren Individ, skola och samhälle: utbildningsfilosofiska texter i urval, fjärde utgåvan, (s. 106-125). Natur och kultur. (Översättning av “The child and the curriculum”, 1976, i Middle works 1902-1903, 2, s. 271-292).

af Geijerstam, Å. (2006). Att skriva i naturorienterande ämnen i skolan. (Doktorsavhandling). Uppsala universitet. (183 s). (Finns som elektronisk resurs).

Jönsson, A. (2011). Lärande bedömning. 2:a upplagan. Malmö: Gleerups.

Pettersson, A. (2010). Bedömning av kunskap för lärande och undervisning. Forskning om undervisning och lärande, 3, s. 7-18. (Finns som elektronisk resurs).

Strömdahl, H. & Tibell, L. (Red.) (under utgivning). Skola och naturvetenskap - politik, praktik, problematik i ett ämnesdidaktiskt forskningsperspektiv. Lund: Studentlitteratur. (valda delar ca 100 s).

 

Valbar kurslitteratur

Dessutom väljs tre artiklar om lärande i naturvetenskapliga ämnen i grundskolans tidigare år, eller motsvarande, ur NorDiNa och Naturfag (www.naturfagsenteret.no), i samråd med kurslärare. Motsvarande ca 50 s.

 

Övrigt

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Skolverket. http://www.skolverket.se/lagar_och_regler/laroplaner