för kurs på Avancerad nivå

Barn, teknik och skapande III  - 30 hp

Kurskod: Um7041

Gäller från: Ht 2012

Fastställd: 27.3.12

Institution: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

Ämne: Teknikdidaktik

 

Obligatorisk kurslitteratur

Bjurulf, V. (2011). Teknikdidaktik. Stockholm. Norstedts. (220 s.)

de Vries, M. (2005). Teaching about technology. An introduction to the philosophy of technology for non-philosophers. Dordrecht. Springer. (170 s.)

Garratt, J. (1996). Design and technology. Cambridge. Cambridge University Press. (320 s.)

Gyberg, P. & Hallström, J. (2009). Världens gång – teknikens utveckling. Lund. Studentlitteratur. (380 s.)

Ingerman, Å., Wagner, K. & Axelsson. A-S. (2009). På spaning efter teknisk bildning. Stockholm. Liber. (255 s.)

Marton, F. & Booth, S. (1997). Learning and awareness. Mahwah, NJ. Lawrence Erlbaum Associates. (210 s.)

Marton, F. & Tsui, A. B. (red.) (2004). Classroom discourse and the space of learning.

Mahwah. NJ. Lawrence Erlbaum Associates. (240 s.)

Maunula, T., Magnusson, J. & Echevarria, C. (red.) (2011). Learning study: undervisning gör skillnad. Lund. Studentlitteratur. (200 s.)

The New Zealand Ministry of Education & The Institution of Professional Engineers New Zealand. (2012). Techlink. Valda delar om ca 200 s. Hämtad  2012-02-07 från http://www.techlink.org.nz

Nyberg, Y. (2011). Teknik. Stockholm. Liber. (305 s.)

Skolverket (2011). Fler som kan. Hur vi kan underlätta för ungdomar att läsa naturvetenskap och teknik. (140 s). Hämtad 2012-02-07 från www.skolverket.se

Säljö, R. (2011). Lärande & kulturella redskap: om lärprocesser och det kollektiva minnet. Stockholm. Norstedts. (270 s.)

Artiklar om ca 500 s.

 

 

Övrigt

Aktuella styrdokument

Kommentarmaterial till styrdokument

Läromedel i teknik för grundskolan