för kurs på avancerad nivå

 Ämnesdidaktik, läroplansteori, betyg och bedömning - 10 hp

Kurskod: UM7101

Gäller från: HT3HT15

Fastställd: 2013-09-09

Reviderad: 2015-05-26

Institution: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

Ämne: Naturvetenskapsämnenas didaktik

 

Obligatorisk kurslitteratur

Black, P., Harrison, C., Lee, C., Marshall, B., & William, D. (2003). Assessment for learning- putting it into practice. Maidenhead: Open university Press. (130 s) [Finns som e-bok i Stockholms universitets bibliotek]

Johansson, A.-M., & Wickman, P.-O. (2011) A pragmatist approach to learning progressions. In B. Hudson & M. A. Meyer (Eds.), Beyond Fragmentation: Didactics, Learning, and Teaching (pp. 47-59). Leverkusen: Barbara Budrich Publishers. (13 s)

Korp, H. (2011). Kunskapsbedömning. Vad, hur och varför? Stockholm: Skolverket. (133 s)

Wahlström, N. (2015). Läroplansteori och didaktik. Malmö: Gleerups. (176 s)


Aktuella artiklar om 150 sidor. Väljs i samråd med kurslärare.

 

Valbar kurslitteratur

Dessutom väljs i samråd med kurslärare av nedanstående.

Alsop, S., Bencze, L., & Pedretti, E.(2004). Analysing Exemplary Science Teaching. Open University press: London. (240 s) valda delar om ca 100 s [Finns som e-bok i Stockholms universitets bibliotek]

Chiapetta, E. L., & Koballa, T. R. (2010). Science instruction in the middle and secondary schools: developing fundamental knowledge and skills. Boston: Allyn & Bacon. (312 s) valda delar om ca 15 s

De Boer, G. E. (1991). A history of ideas in science education: implications for practice. New York: Teachers College Press. (269 s) valda delar om ca 15 s

Gyberg, P., & Hallström, J. (Red.) (2009). Världens gång - teknikens utveckling. Lund: Studentlitteratur. (384 s)

Grettve, A., Israelsson, M., & Jönsson, A. (2014) Att bedöma och sätta betyg. Tio utmaningar i lärares vardag. Stockholm: Natur & Kultur. (212 s) valda delar om ca 15 s

Hansson, S.-O. (2013). What is technological knowledge? In I.-B. Skogh & M. J. de Vries (Eds.), Technology Teachers as Researchers (pp. 17–31). Rotterdam: Sense Publishers (15 s)

Jakobson, B., Lundegård, I., & Wickman, P.-O. (Red.) (2014). Lärande i handling. En pragmatisk didaktik. Lund: Studentlitteratur. (259 s) valda delar om ca 15 s

Skott, J., Jess, K., Hansen, H. C., & Lundin, S. (2010). Matematik för lärare: Delta Didaktik. Malmö: Gleerups Utbildning. (510 s) valda delar om ca 150 s

Wickman, P.-O., & Persson, H. (2008). Naturvetenskap och naturorienterande ämnen i grundskolan: en ämnesdidaktisk vägledning. Stockholm: Liber. (288 s) valda delar om ca 100s

Williams, P. J. (2013). Introduction. In P. J. Williams (Ed.), Technology Education for Teachers (pp. 1–13). Rotterdam, Nederländerna: Sense Publishers (13 s) [Finns som e-bok i Stockholms universitets bibliotek]

 

Övrigt

Aktuella styrdokument (ca 100 s)

Skolverket (2012). Allmänna råd om bedömning och betygssättning i gymnasieskolan. Skolverket. Stockholm. (39 s)