för kurs på avancerad nivå

Bedömning och betygssättning i matematik - 7,5 hp

Kurskod: UM7103

Gäller från: VT 2016

Fastställd:

Institution: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

Ämne: Matematikämnets didaktik

 

Obligatorisk kurslitteratur

Bennet, R. E. (2011). Formative assessment: A critical review. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 18(1), 5-25. (20 s)

Birenbaum, M., DeLuca, C., Earl, L., Heritage, M., Klenowski, V., Looney, A., Smith, K., Timperley, H., Volante, L., & Wyatt-Smith, C. (2015). International trends in the implementation of assessment for learning: Implications for policy and practice. Policy Futures in Education, 13(1), 117-140. (23 s)

Björklund Boistrup, L. (2015). Governing through implicit and explicit assessment acts: Multimodality in mathematics classrooms. I M. Hamilton, R. Heydon, K. Hibbert, & R. Stooke (Red.), Negotiating spaces for literacy learning: Multimodality and governmentality (s. 131-148). London: Bloomsbury Publishing. (17 s)

Black, P., Harrison, C., Lee, C., & Marshall, B. (2003). Assessment for Learning: Putting it into practice. Maidenhead: Open University Press. (130 s)

Fichtelius, F., & Lundahl, C. (Red.) (2010). Bedömning i och av skolan. Lund: Studentlitteratur. (ca 200 s)

Gipps, C. (2011). Beyond testing: Towards an educational theory of education. Abingdon: Routledge. (199 s)

Hattie, J., & Timperley, H. (2007). The power of feedback. Review of Educational Research, 77(1), 81-112. (31 s)

Van den Heuvel-Panheuzen, M. (2006). Flickproblem och pojkproblem. I J. Boesen, G. Emanuelsson, A. Wallby, & K. Wallby (Red.), Lära och undervisa matematik: Internationella perspektiv (s. 139-154). Göteborg: Nationellt centrum för matematikutbildning. (15 s)

Pettersson, A. m.fl. (2010). Bedömning av kunskap - för lärande och undervisning i matematik (Matematikdidaktiska texter, del 4). Stockholm: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms universitet. (80 s)

Aktuella artiklar samt bedömningsstöd ca 150 sidor. Väljs i samråd med kurslärare.

 

Valbar kurslitteratur

Dessutom väljs litteratur om cirka 150 sidor

Björklund Boistrup, L. (2013). Bedömning i matematik pågår! Återkoppling för elevers engagemang och lärande. Stockholm: Liber. (ca 200 s)

Hattie, J. (2012). Synligt lärande för lärare. Stockholm: Natur och Kultur. (ca 200 s)

Jansdotter Samuelsson, M., & Nordgren, K. (2012). Betyg i teori och praktik. Malmö: Gleerups utbildning AB. (182 s)  

Jönsson, A. (2011). Lärande bedömning. Malmö: Gleerups utbildning AB. (165 s)

Korp, H. (2011). Kunskapsbedömning. Vad, hur och varför? Stockholm: Skolverket (168 s)

Lindström, L., Lindberg, V. & Pettersson, A. (2011). Pedagogisk bedömning. Om att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap. Stockholm: Stockholms universitets förlag. (ca 250 s)

Lundahl, C. (2009). Varför nationella prov? – framväxt, dilemman, möjligheter. Lund: Studentlitteratur. (235 s)

Lundahl, C. (2011). Bedömning för lärande. Stockholm: Norstedts förlag. (ca 200 s)

Olofsson, G. (2006). Likvärdig bedömning. Rapport från PRIM-gruppen. (60 s)

Ridderlind, I. (2014). Elevperspektiv på bedömning för lärande. Matematikdidaktiska texter, del 6. Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms Universitet. (79 s)

Wiliam, D. (2013). Att följa lärande – formative bedömning i praktiken. Lund: Studentlitteratur. (180 s)

 

Övrigt

Aktuella styrdokument.