för kurs på avancerad nivå

Ämnesdidaktik, läroplansteori, betyg och bedömning, 15hp

Kurskod: UM7104

Gäller från: HT 2019

Fastställd: 2019-06-19

Institution: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

 

Obligatorisk litteratur

Ivanič, R. (2004). Discourses of writing and learning to write. Language and Education. 18 (3). 220–245. (25s)

Jacquet, E. & Danielsson, M. (2018). Uppdrag literacy – med klassrummet som arena. Stockholm: Liber. (263s)

Klapp, A. (2015). Bedömning, betyg och lärande. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. (190s)

Korp, H. (2011). Kunskapsbedömning. Vad, hur och varför? Stockholm: Skolverket. (122s)

Lindström, L., Lindberg, V. & Pettersson, A. (red). (2013). Pedagogisk bedömning. Om att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap. (3. uppl.) Stockholm: Liber. (270s)

Nordlund, M & Pettersson, A (red). (2019) Bedömning i matematik – i lärandets och undervisningens tjänst. Stockholm: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms universitet. (80s)

Shute, V. J. (2008). Focus on formative feedback. Review of Educational Research, 78. 153– 189. (36s)

Skolverket (2012). Greppa språket: ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet. (2. uppl.) Stockholm: Skolverket. (100s) Finns som elektronisk resurs.

Wahlström, N. (2016). Läroplansteori och didaktik. (2:a uppl.) Malmö: Gleerups. (200s)

Aktuella artiklar om 400 sidor. Väljs i samråd med kurslärare.

 

Valbar kurslitteratur del 1

Dessutom väljs 200 sidor av nedanstående.

Black, P. & Harrison, C. (2014). Bedömning för lärande i NO-klassrummet: science inside the black box. (1. uppl.) Stockholm: Liber. (ca 40s)

Björklund Boistrup, L. (2013). Bedömning i matematik pågår! Återkoppling för elevers engagemang och lärande. Stockholm: Liber. (ca 200s)

Eklund, S. (red). (2010). Bedömning för lärande – en grund för ökat kunnande. (Forskning om undervisning och lärande 3). Stockholm: Lärarförbundet. (ca 70s)

Fichtelius, F. & Lundahl, C. (Red.) (2010). Bedömning i och av skolan. Lund: Studentlitteratur. (300s)

Harrison, C. & Howard, S. (2012). Bedömning för lärande i årskurs F-5: Inne i”the primary Black Box”. Stockholm: Stockholms universitets förlag. (50s)

Jansdotter Samuelsson, M. & Nordgren, K.(2012). Betyg i teori och praktik. Malmö: Gleerups utbildning AB. (182s)

Jönsson, A. (2017). Prov eller bedömning?: Att tolka och använda provresultat och omdömen. (Första upplagan). Malmö: Gleerups. (180s)

Lindqvist, S. (2003). Elevers uppfattningar och upplevelser av bedömning i matematik i skolår 5. Stockholm: PRIM-gruppen, Lärarhögskolan i Stockholm. (ca 80s)

Lindberg, V., Eriksson, I. & Pettersson, A. (red.) (2018). Lärares bedömningsarbete: förutsättningar, villkor, agens. (Första utgåvan). Stockholm: Natur & kultur. (200s)

Lundahl, C. (2009). Varför nationella prov? – framväxt, dilemman, möjligheter. Lund: Studentlitteratur. (235s)

Ridderlind, I. (2014) Elevperspektiv på bedömning för lärande. Matematikdidaktiska texter, del 6. Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms Universitet. (79s)

Skolverket (2011). Kunskapsbedömning i skolan: praxis, begrepp, problem och möjligheter. Stockholm: Skolverket. (70s)

Stigler, J.W. & Hiebert, J. (1999). The teaching gap: best ideas from the world's teachers for improving education in the classroom. New York: Free Press. (180s)

Wiliam, D. (2013). Att följa lärande – formativ bedömning i praktiken. Lund: Studentlitteratur. (180s)

 

Valbar kurslitteratur del 2

Dessutom väljs 300 sidor av nedanstående.

Calkins, L. (2015). Färdplan för klassrummets läsundervisning. Göteborg: Daidalos. (215s)

Dysthe, O. (2001). Det flerstämmiga klassrummet – att skriva och samtala för att lära. Enskede: TPB. (200s)

Fichtelius, F. & Lundahl, C. (red.) (2010). Bedömning i och av skolan. Lund: Studentlitteratur. (300s)

Gear, A. (2015). Att läsa faktatexter: undervisning i kritisk och eftertänksam läsning. Stockholm: Natur & Kultur. (208s)

Gibbons, P. (2010). Lyft språket, lyft tänkandet: språk och lärande. (1. uppl.) Uppsala: Hallgren & Fallgren. (260s)

Hattie, J. (2012). Synligt lärande för lärare. Stockholm: Natur & Kultur. (ca 200s) Jönsson, A. (2011). Lärande bedömning. Malmö: Gleerups utbildning AB. (165s) Lundahl, C. (2011). Bedömning för lärande. Stockholm: Norstedts förlag. (ca 200s)

Palmér, A. & Östlund-Stjärnegårdh, E. (2015). Bedömning av elevtext: enligt Lgr11 och Lgy11. (1. uppl.) Stockholm: Natur & Kultur. (170s)

Roe, A. (2014). Läsdidaktik: efter den första läsinlärningen. (1. uppl.) Malmö: Gleerups. (ca 280s)

Tjernberg, C. (2016). Skrivundervisning: processinriktat skrivande i klassrummet, Stockholm: Natur & Kultur. (143s)

Westlund, B. (2015). Aktiv läskraft, mellanstadiet. Stockholm: Natur & Kultur. (280s)

Wiliam, D. & Leahy, S. (2015). Handbok i formativ bedömning: strategier och praktiska tekniker. (1 uppl.) Stockholm: Natur & Kultur. (280s)