för kurs på avancerad nivå

Ämnesdidaktik, läroplansteori, betyg och bedömning, 15hp

Kurskod: UM7104

Gäller från: HT 2018

Fastställd: 2018-10-29

Institution: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

 

Obligatorisk litteratur

Grettve, A., Israelsson, M. & Jönsson, A. (2014). Att bedöma och sätta betyg: tio utmaningar i lärarens vardag. (1. utg.) Stockholm: Natur & Kultur. (200s)

Ivanič, R. (2004). Discourses of writing and learning to write. Language and Education. 18 (3). 220–245. (25s)

Jacuet, E. & Danielsson, M. (2018). Uppdrag literacy – med klassrummet som arena. Stockholm: Liber. (263s)

Korp, H. (2011). Kunskapsbedömning. Vad, hur och varför? Stockholm: Skolverket. (122s)

Lindström, L., Lindberg, V. & Pettersson, A. (red). (2013). Pedagogisk bedömning. Om att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap. (3. uppl.) Stockholm: Liber. (270s)

Pettersson, A. m.fl. (2010). Bedömning av kunskap - för lärande och undervisning i matematik. Matematikdidaktiska texter, del 4. Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas  didaktik, Stockholms  Universitet. (80s)

Shute, V. J. (2008). Focus on formative feedback. Review of Educational Research, 78. 153– 189. (36s)

Skolverket (2012). Greppa språket: ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet. (2. uppl.) Stockholm: Skolverket. (100s) Finns som elektronisk resurs.

Stigler, J.W. & Hiebert, J. (1999). The teaching gap: best ideas from the world's teachers for improving education in the classroom. New York: Free Press. (180s)

Wahlström, N. (2016). Läroplansteori och didaktik. (2:a uppl.) Malmö: Gleerups. (200s)

Aktuella artiklar om 400 sidor. Väljs i samråd med kurslärare.

 

Valbar kurslitteratur Moment 1

Dessutom väljs 200 sidor i böcker.

Black, P. & Harrison, C. (2014). Bedömning för lärande i NO-klassrummet: science inside the black box. (1. uppl.) Stockholm: Liber. (ca 40s)

Björklund Boistrup, L. (2013). Bedömning i matematik pågår! Återkoppling för elevers engagemang och lärande. Stockholm: Liber. (ca 200s)

Eklund, S. (red). (2010). Bedömning för lärande – en grund för ökat kunnande. (Forskning om undervisning och lärande 3). Stockholm: Lärarförbundet. (ca 70s)

Fichtelius, F. & Lundahl, C. (Red.) (2010). Bedömning i och av skolan. Lund: Studentlitteratur. (300s)

Harrison, C. & Howard, S. (2012). Bedömning för lärande i årskurs F-5: Inne i”the primary Black Box”. Stockholm: Stockholms universitets förlag. (50s)

Jansdotter Samuelsson, M. & Nordgren, K.(2012). Betyg i teori och praktik. Malmö: Gleerups utbildning AB. (182s)

Jönsson, A. (2017). Prov eller bedömning?: Att tolka och använda provresultat och omdömen. (Första upplagan). Malmö: Gleerups. (180s)

Klapp, A. (2015). Bedömning, betyg och lärande. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. (190s)

Lindqvist, S. (2003). Elevers uppfattningar och upplevelser av bedömning i matematik i skolår 5. Stockholm: PRIM-gruppen, Lärarhögskolan i Stockholm. (ca 80s)

Lindberg, V., Eriksson, I. & Pettersson, A. (red.) (2018). Lärares bedömningsarbete: förutsättningar, villkor, agens. (Första utgåvan). Stockholm: Natur & kultur. (200s)

Lundahl, C. (2009). Varför nationella prov? – framväxt, dilemman, möjligheter. Lund: Studentlitteratur. (235s)

Ridderlind, I. (2014) Elevperspektiv på bedömning för lärande. Matematikdidaktiska texter, del 6. Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms Universitet. (79s)

Skolverket (2011). Kunskapsbedömning i skolan: praxis, begrepp, problem och möjligheter. Stockholm: Skolverket. (70s)

Wiliam, D. (2013). Att följa lärande – formativ bedömning i praktiken. Lund: Studentlitteratur. (180s)

 

Valbar kurslitteratur Moment 2

Dessutom väljs 300 sidor böcker.

Calkins, L. (2015). Färdplan för klassrummets läsundervisning. Göteborg: Daidalos. (215s)

Dysthe, O. (2001). Det flerstämmiga klassrummet – att skriva och samtala för att lära. Enskede: TPB. (200s)

Fichtelius, F. & Lundahl, C. (red.) (2010). Bedömning i och av skolan. Lund: Studentlitteratur. (300s)

Gear, A. (2015). Att läsa faktatexter: undervisning i kritisk och eftertänksam läsning. Stockholm: Natur & Kultur. (208s)

Gibbons, P. (2010). Lyft språket, lyft tänkandet: språk och lärande. (1. uppl.) Uppsala: Hallgren & Fallgren. (260s)

Hattie, J. (2012). Synligt lärande för lärare. Stockholm: Natur & Kultur. (ca 200s) Jönsson, A. (2011). Lärande bedömning. Malmö: Gleerups utbildning AB. (165s) Lundahl, C. (2011). Bedömning för lärande. Stockholm: Norstedts förlag. (ca 200s)

Palmér, A. & Östlund-Stjärnegårdh, E. (2015). Bedömning av elevtext: enligt Lgr11 och Lgy11. (1. uppl.) Stockholm: Natur & Kultur. (170s)

Roe, A. (2014). Läsdidaktik: efter den första läsinlärningen. (1. uppl.) Malmö: Gleerups. (ca 280s)

Tjernberg, C. (2016). Skrivundervisning: processinriktat skrivande i klassrummet, Stockholm: Natur & Kultur. (143s)

Westlund, B. (2015). Aktiv läskraft, mellanstadiet. Stockholm: Natur & Kultur. (280s)

Wiliam, D. & Leahy, S. (2015). Handbok i formativ bedömning: strategier och praktiska tekniker. (1 uppl.) Stockholm: Natur & Kultur. (280s)

 

Övrigt

Aktuella styrdokument, läromedel i matematik för årskurs 4–6.