för kurs på avancerad nivå

Läroplansteori och bedömning i matematik, naturvetenskap och teknik i grundskolans årskurs 7-9 och gymnasiet – kurs inom ULV projektet. - 5 hp

Kurskod: UM72UU

Gäller från: vt14

Fastställd: 20131212

Institution: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

Ämne: Matematikämnets didaktik, de naturvetenskapliga ämnenas didaktik, teknikdidaktik

 

 

Gemensam obligatorisk kurslitteratur

Black, P., Harrison, C., Lee, C., Marshall, B., & William, D. (2003). Assessment for Learning- putting it into practice. Maidenhead: Open university Press. (130 s). Finns som elektronisk resurs i Stockholms universitets bibliotek.

Chiapetta, E. L., & Koballa, T. R. (2009). Science instruction in the middle and secondary schools: developing fundamental knowledge and skills. Boston: Allyn & Bacon. (c:a 200 s).

Korp, H. (2011). Kunskapsbedömning. Vad, hur och varför? Stockholm: Skolverket. (133 s).

 

Övrigt

Aktuella styrdokument (c:a 100 s)

Skolverket (2012). Allmänna råd om bedömning och betygssättning i gymnasieskolan. Skolverket. Stockholm. (39 sidor)

 

Valbar kurslitteratur 

Kurslitteratur om c:a 150s väljs i samråd med kurslärare och utifrån ämnesinriktning.

DeBoer, G. E. (1991). A history of ideas in science education: implications for practice. New York: Teachers College Press. Valda delar om 24s. Särtryck.

Hansson, S.-O. (2011). Vad är teknisk kunskap? I: Teknikutbildning för framtiden: perspektiv på teknikundervisningen i grundskola och gymnasium. Stockholm: Liber. (11 s)

Skott, J., Jess, K., Hansen, H. C. & Lundin, S. (2010). Matematik för lärare: Delta Didaktik. Malmö: Gleerups Utbildning. Valda delar om 150s.

Wickman, P.-O., & Persson, H. (2008). Naturvetenskap och naturorienterande ämnen i grundskolan: en ämnesdidaktisk vägledning. Stockholm: Liber. (256 s). Valda delar om 50s.

 

Ytterligare ämnesdidaktisk litteratur och forskningsartiklar om c:a 50 sidor inom matematik, naturvetenskap eller teknik väljs i samråd med kurslärare och utifrån ämnesinriktning.