för kurs på avancerad nivå

Ämnesdidaktik och betyg, årskurs 7-9 och gymnasiet – kurs inom ULV-projektet - 5 hp

Kurskod: UM73UU

Gäller från: VT2014

Fastställd:

Institution: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

Ämne: Matematikämnets didaktik

 

Obligatorisk kurslitteratur

Nordgren, K., Odenstad, C. & Samuelsson, J. (red.) (2012). Betyg i teori och praktik: ämnesdidaktiska perspektiv på bedömning i grundskola och gymnasium. (2. [rev.] uppl.) Malmö: Gleerup. (206 s)

Skolverket (2012). Allmänna råd bedömning och betygsättning i gymnasieskolan. Skolverket. Stockholm. (46 s) http://www.skolverket.se/publikationer?id=2841

Skott, J., Jess, K., Hansen, H. C., Lundin, S. & Retzloff, J. (2010). Matematik för lärare: Delta Didaktik. Malmö: Gleerups Utbildning. (ca 111 s)

Sutherland, R. (2007). Teaching for learning mathematics. Maidenhead: Open University Press. (155 s) (finns även som e-bok)
 

Valda artiklar och digitala resurser om ca 150 s.

(Här ingår bland annat relevanta delar ur Matematiklyftet)

 


Övrigt

Aktuella styrdokument (ca 100 s)