för kurs på avancerad nivå

Matematikämnets didaktik II - 7.5 hp

Kurskod: UM8004

Gäller från: HT 2010

Fastställd: 2010-05-17

Institution: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

Ämne: Matematikämnets didaktik, Naturvetenskapsämnenas didaktik eller Teknikämnets didaktik (Välj det som passar)

 

Obligatorisk litteratur

Begreppsutveckling:

Baroody, A., Feil, Y., & Johnson, A. (2007). An alternative reconceptualization of procedural and conceptual knowledge. Journal for Research in Mathematics Education, 38(2), 115-131.

Pettersson, K. (2008). Algoritmiska, intuitiva och formella aspekter av matematiken i dynamiskt samspel: En studie av hur studenter nyttjar sina begreppsuppfattningar inom matematisk analys. Doktorsavhandling, Matematiska vetenskaper, Göteborgs universitet. http://www.math.chalmers.se/Math/Research/Preprints/Doctoral/2008/1.pdf

Pettersson, K. (2011). Threshold concepts: A framework for research in university mathematics education. In M. Pythlak, E. Swoboda, & T. Rowland (Eds.), Proceedings of the Seventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education CERME7 (pp. 2063-2072). University of Rzeszów, Poland.
http://www.mathematik.uni-dortmund.de/~erme/doc/cerme7/CERME7.pdf

Sfard, A. (1991). On the dual nature of mathematical conceptions: Reflections on processes and objects as different sides on the same coin. Educational Studies in Mathematics, 22, 1-36.

 

Mångkulturalitet:

Barwell, R. (2009). Multilingualism in Mathematics Classrooms. Global Perspectives. Multilingual Matters: Bristol, Buffalo, Toronto.

Moschkovich, J. (2007). Using two languages when learning mathematics. Educational Studies in Mathematics, 64, 121-144.

Norén, E. (2010). An immigrant student’s identity formation – not an obstacle in a Swedish bilingual mathematics classroom. In C. Bergsten, E. Jablonka, & T. Wedege (Eds.), Proceedings of MADIF 7, The 7th Swedish Mathematics Education Research Seminar, Stockholm, January 26-27, 2010, (pp. 179-188). Skrifter från SMDF, Nr.7, Linköping Universitet.
http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:357426/FULLTEXT01.pdf

Setati, M., & Moschkovich, J. (2013). Mathematics education and language diversity: A dialogue across settings. Journal for Research in Mathematics Education, 44(1), 119-128.

 

Bedömning:

Björklund Boistrup, L. (2010). Discourses of assessment actions in mathematics classrooms. In U. Gellert, E. Jablonka, & C. Morgan (Eds.), Proceedings of the Sixth International Mathematics Education and Society Conference (pp 161-170). Freie Universität, Berlin. http://www.ewi-psy.fu-berlin.de/en/v/mes6/documents/research_paper/Bjoerklund_MES6.pdf?1286354765

Gipps, C. (1995). Beyond testing. Towards a theory of educational assessment. London & New York: The Falmers Press.

Kjellström, K. (2011). Bedömningsmatriser - en metod för analytisk bedömning. I Lindström & Lindberg (red.), Pedagogisk bedömning. Stockholm: Liber. (Delas ut i samband med kursstart)

Newton, P. E. (2007). Clarifying the purposes of educational assessment. Assessment in Education, 14(2), 149-170.

Pettersson, A. (2010). Bedömning av kunskap för lärande och undervisning. Forskning om undervisning och lärande, 3, 7-18.
http://www.forskul.se/ffiles/0040A39B/Ful3.pdf

Pettersson, A. m.fl. (2010). Bedömning av kunskap - för lärande och undervisning i matematik. Matematikdidaktiska texter, del 4. Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms universitet. 
(Säljs av institutionen. Beställningsinformation: http://www.su.se/primgruppen/publikationer)

 

Valbar litteratur

Fem vetenskapliga artiklar som du själv väljer inom ett av de tre områdena.