för kurs på avancerad nivå

Analys, bedömning och betygssättning av matematikkunskaper, F- Gy, 7,5 hp

Kurskod:UM8016

Gäller från: HT 2012

Fastställd: 20130909

Institution: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas

didaktik

Ämne: Matematikdidaktik

Obligatorisk kurslitteratur

Eklund, S. (Red). (2010). Bedömning för lärande – en grund för ökat kunnande. (Forskning om undervisning och lärande 3). Stockholm: Lärarförbundet. (ca 70 s)

                                                                                    

Hattie, J & Timperley, H. (2007). The power of feedback. Review of Educational Research, 77, (s. 81-112)

Korp, H. (2011). Kunskapsbedömning. Vad, hur och varför? Skolverket. (122 s)

Lindström, L. & Lindberg, V. & Pettersson, A. (Red). (2011). Pedagogisk bedömning. Om att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap. Stockholm: Stockholms universitets förlag. (ca 200 s)

Pettersson, A. m.fl. (2010).  Bedömning av kunskap - för lärande och undervisning i matematik. Matematikdidaktiska texter, del 4. Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms Universitet. (79 s)

Shute, V. J. (2008). Focus on formative feedback. Review of Educational Research, 78,

(s.153-189)

Olika artiklar samt bedömningsstöd ca 100 sidor

Valbar kurslitteratur

Dessutom väljs 300 sidor böcker eller artiklar av nedanstående.

Assessment Mathematics. (1991). Myth, good questions and practical suggestions. (NCTM) (ca 60 s)

 

Björklund Boistrup, L. (2013). Bedömning i matematik pågår! Återkoppling för elevers engagemang och lärande. Stockholm: Liber (ca 200 s)

 

Black, P. & Wiliam, D. (2009). Developing the theory of formative assessment. Educational

Assessment, Evaluation and Accountability, 21, (s. 5-31)

Fichtelius, F. & Lundahl, C. (Red.) (2010). Bedömning i och av skolan. Lund: Studentlitteratur. ( 307 s)

Harrison, C. & Howard, S. (2012). Bedömning för lärande i årskurs F-5: inne i ”the Primary Black Box”. Stockholm: Stockholms universitets förlag. (50 s)

Hattie, J. (2012). Synligt lärande för lärare. Stockholm: Natur och Kultur (ca 200 s)

Hodgen, J. & Wiliam, D. (2006). Mathematics inside the black box - Bedömning för lärande i matematikklassrummet. Stockholm: Stockholms universitets förlag. (20 s)

Hult, A. & Olofsson, A. (Red).  (2011). Utvärdering och bedömning i skolanför vem och varför? Stockholm: Natur och Kultur. (253 s)

Jansdotter Samuelsson, M. & Nordgren, K.(2012). Betyg i teori och praktik. Malmö: Gleerups utbildning AB. (182 s)  

Jönsson, A. (2011). Lärande bedömning. Malmö: Gleerups utbildning AB (165 s)

Lindqvist, S. (2003). Elevers uppfattningar och upplevelser av bedömning i matematik i skolår 5. Stockholm: PRIM-gruppen, Lärarhögskolan i Stockholm. (ca 80 s.). Finns som PDF

Ljung, B-O. (2000). Standardproven – 53 år I skolans tjänst. Stockholm: PRIM-gruppen, Lärarhögskolan i Stockholm. (ca 25 s)

Lundahl, C. (2009). Varför nationella prov? – framväxt, dilemman, möjligheter. Lund: Studentlitteratur.  (235 s)

Lundahl, C. (2011). Bedömning för lärande. Stockholm: Norstedts förlag. (ca 200 s)

Myndigheten för skolutveckling. (2006). Matematik - en samtalsguide om kunskap, arbetssätt och bedömning. Stockholm: Fritzes. (ca 70 s)

Petterson, A. (Red.) (2007). Sporre eller otyg – om bedömning och betyg. Lärarförbundets förlag. (155 s)

Olofsson, G. (2006). Likvärdig bedömning. Rapport från PRIM-gruppen (62 s.)

Sharkey, N.S. & Murnane, R.J. (2006). Tough choices in designing a formative assessment system. American Journal of Education 112, s. 572-588. 

Skolverket (2002). Att bedöma eller döma. Malmö: Liber distribution. (46 s)

Skolverket. (2007). Provbetyg – Slutbetyg – Likvärdig bedömning? (50 s) www.skolverket.se

Torrance, H. & Pryor, J. (2001).  Developing formative assessment in the classroom: using action research to explore and modify theory. British Educational Journal, Vol 27, no 5, s. 615-631.

Slemmen Wille, T. (2013). Bedömning för lärande i klassrummet. Malmö: Gleerups utbildning (ca 150 s)

Wiliam, D. (2013). Att följa lärande – formative bedömning i praktiken. Lund: Studentlitteratur (200 s)

Wiliam, D. (2007). Research Brief: Five “Key Strategies” for Effective Formative Assessment. Reston: The National Council of Teachers of Mathematics. (4 s)

Övrigt

Aktuella styrdokument