för kurs på avancerad nivå

Ämnesdidaktik – undervisning och lärande i matematik, 5 hp

Kurskod: UM8022

Gäller från: VT2014

Fastställd:

Institution: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas

didaktik

Ämne: Matematikämnets didaktik

 

Obligatorisk kurslitteratur

Larsson, M., & Ryve, A. (2012). Balancing on the edge of competency-oriented versus procedural-oriented practices: orchestrating whole-class discussions of complex mathematical problems. Mathematics Education Research Journal 24(4), 447-465.(19 s)

Lingefjärd, T. Meier, S. (2010) Teachers as managers of the modelling process. Mathematics Education Research Journal 22 s. 92-107. (16 s)

Moyer, P. S. (2001). Are we having fun yet? How teachers use manipulative to teach mathematics. Educational Studies in Mathematics 47 (2), 175-197. (23 s)

Pettersson, A. (2010). Bedömning av kunskap: för lärande och undervisning i matematik. Stockholm: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms universitet. (104 s)

Skott, J., Jess, K., Hansen, H. C., Lundin, S. & Retzloff, J. (2010). Matematik för lärare: Delta Didaktik. Malmö: Gleerups Utbildning. (c:a 150 sidor)

Skolverket (2012). Allmänna råd för planering och genomförande av undervisningen
- för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. Skolverket. Stockholm. (45 s)

Uribe-Flórez, L. J., & Wilkins, J. L. M. (2010). Elementary School Teachers' Manipulative Use. School Science and Mathematics 110(7), 363-371. (9 s)

Xenofontos, C., & Andrews, P. (2012). Prospective teachers’ beliefs about problem-solving: Cypriot and English cultural constructions. Research in Mathematics Education 14(1), 69-85. (17 s)

 

Valda artiklar och digitala resurser om ca 150 s.
 (Här ingår bland annat relevanta delar ur Matematiklyftet, samt GeoGebra.)


Övrigt

Aktuella styrdokument (ca 100s)