för kurs på avancerad nivå

Ämnesdidaktik och betyg, årskurs 7-9 och gymnasiet, 5 hp

Kurskod: UM8027

Gäller från: VT 2016

Fastställd: 20160202

Institution: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

 

Obligatorisk litteratur

Nordgren, K., Odenstad, C. & Samuelsson, J. (red.) (2012). Betyg i teori och praktik: ämnesdidaktiska perspektiv på bedömning i grundskola och gymnasium. (2. [rev.] uppl.) Malmö: Gleerup. (206 s)

Skolverket (2012). Allmänna råd bedömning och betygsättning i gymnasieskolan. Stockholm: Skolverket. (46 s)

Skott, J., Jess, K., Hansen, H. C., Lundin, S. & Retzloff, J. (2010). Matematik för lärare: Delta Didaktik. Malmö: Gleerups Utbildning. (ca 111 s)

Sutherland, R. (2007). Teaching for learning mathematics. Maidenhead: Open University Press. (155 s)

Valda artiklar och digitala resurser om ca 150 s. Väljs i samråd med kurslärare.

 

Övrigt

Aktuella styrdokument (ca 100 s)