Kurslitteratur

för kurs på grundnivå

Moment Analys, bedömning och betygsättning av matematikkunskaper 7.5 hp

ingår i Lärarlyftet Matematik för lärare, 30 hp (61-90 hp) Gymnsiet

Kurskod: UMU705

Gäller från: HT 2016

Fastställd: 20160817

Institution: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

Ämne: Matematikämnets didaktik

 

Obligatorisk kurslitteratur

Eklund, S. (Red.) (2010). Bedömning för lärande – en grund för ökat kunnande. Forskning om undervisning och lärande 3. Stockholm: Lärarförbundet. (ca 70 s.) Finns som elektronisk resurs.

Hodgen, J. & Wiliam, D. (2014) Mathematics inside the black box - Bedömning för lärande i matematikklassrummet. (2 uppl) Stockholm: Liber: (ca 20 s).

Grettve, A. Israelsson, M & Jönsson, A. (2014). Att bedöma och sätta betyg. Tio utmaningar i lärarens vardag. Stockholm: Natur och kultur (ca 200 s)

Pettersson, A. m.fl. (2010). Bedömning av kunskap - för lärande och undervisning i matematik. Matematikdidaktiska texter, del 4. Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms Universitet. (ca 100 s.)

Skolverket (2011). Kunskapsbedömning i skolan – praxis, begrepp, problem och möjligheter.

Stockholm: Skolverket.(ca 60 s.) Finns som elektronisk resurs.

Artiklar om ca 200 sidor

 

Övrigt

Aktuella styrdokument och kommentarmaterial