för kurs på grundnivå
Naturvetenskap och teknik för grundlärare, F-3, I, 15 hp
Kurskod: UM3112, UM33UU
Gäller från: VT 2020
Fastställd: 2020-01-28
Institution: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

 

Obligatorisk litteratur, moment 1, naturvetenskapsämnenas didaktik

Areskoug, M., Ekborg, M., Lindahl, B., & Rosberg, M. (2017). Naturvetenskapens bärande idéer - för lärare F – 6. Malmö: Gleerups. (valda delar om ca 150s)

Axelsson, M., & Jakobson, B.  (2014). Språk och ämne i samspel. I B. Jakobson, I. Lundegård, & P-O. Wickman (red.), Lärande i handling. En pragmatisk didaktik, (s. 163–174). Lund: Studentlitteratur. (12s). (Finns som elektronisk resurs)

Elfström, I., Nilsson, B., Sterner, L., & Wehner-Godée, G. (2014). Barn och Naturvetenskap: upptäcka, utforska och lära i förskola och skola. Stockholm: Liber. (180s).

Hamrin, M., & Norqvist, P. (2016). Fysik i vardagen. 266 vardagsmysterier avslöjade över en kopp kaffe. Lund: Studentlitteratur. (valda delar om ca 200s)

Harlen, W. (2005). Teaching, learning and assessing science 5-12. London: SAGE publications Ltd. (valda delar om ca 100s)

Helldén, G., Jonsson, G., Karlefors, I., & Vikström, A. (2015). Vägar till naturvetenskapens värld – ämneskunskap i didaktisk belysning. Stockholm: Liber. (valda delar om ca 150s)

Lundin, M. & Gunnarsson, G. (2010). Att dirigera undervisningen i naturvetenskapliga ämnen. Redskap för en didaktisk analys. Stockholm: Liber. (124s)

Wejdmark, M. (2016). Leka och lära naturvetenskap och teknik ute: förskola och åk F-3 (2. uppl.). Vimmerby: Outdoor Teaching Förlag. (valda delar 200s)

Skolverket (2011). Allmänna råd för planering och genomförande av undervisning. Stockholm: Skolverket. (47s). Finns som elektronisk resurs

Vetenskapliga artiklar om ca 150s.

 

Övrigt

Aktuella styrdokument

Kommentarmaterial till styrdokument

 

Obligatorisk litteratur, moment 2, teknikdidaktik

Axell, C. (2018). Teknikdidaktisk forskning för lärare bidrag från en forskningsmiljö: Att läsa Pettson och Findus med teknikglassögon. s. 51-61.Linköping: Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik (NATDID), Linköpings universitet. Finns som elektronisk resurs (10s)

Bjurulf, V. Teknikdidaktik. Stockholm: Studentlitteratur, s 77-91 (15s)

Björkholm, E. (2018). Sammanfogning av material i eget konstruktionsarbete – kunnande

och elevuppgifter i tidig teknikundervisning. Forskning om undervisning och lärande. 6 (2), 5-22. (18s)  

Björkholm, E. (2011, Maj). Att kunna analysera tekniska lösningars ändamålsenlighet – en learning study. Maj11-13, NOFA 3, Karlstad, s. 1-12. Finns som elektronisk resurs (11s)

Björkholm, E. (2015). Teknik i de tidiga skolåren – om vad det innebär att konstruera en länkmekanism. Nordic Studies in Science Education 11(1), 35-53. (19s)

Gullberg, A., Andersson, K., Danielsson, A., Scantlebury, K., & Hussénius, A. (2018). Pre-service teachers’ views of the child – Reproducing or challenging gender stereotypes in science in preschool. Research in Science Education 48(4), 691- 715. (25s)

Jones, A., & Moreland, J. (2003). Developing Classroom-Focused Research in Technology

Education. Canadian Journal of Science, Mathematics and Technology Education, 3(1), 51 66. (15s)

Moreland, J., Cowie, B., & Jones, A. (2007). Assessment for learning in primary technology classrooms. Design and Technology Education: An International Journal, 12(2), 37–48. (12s)

Lindgren, Michael (1996). Några tankar kring Christopher Polhems teknikpedagogik. Ur Teknik i skolan av Ginner & Mattsson s. 110–120 Lund: Studentlitteratur. (11s) 

Isaksson Persson (2011) i Hansson, S.O., Nordlander, E. & Skogh, I. (red.). Design och teknikutbildning. Teknikutbildning för framtiden: perspektiv på teknikundervisningen i grundskola och gymnasium. (1. uppl.), s.116-127. Stockholm: Liber (12s)

Mannila, L. (2017). Utdrag ur: Att undervisa i programmering i skolan: varför, vad och hur?. (Upplaga 1), s. 149-163. Lund: Studentlitteratur. (15s)

Thorén Williams, A (2017). Biomimik- att lära från naturen. Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik, (3) s.1–3.  (3s)

Åkerfeldt, A., Kjällander, S. & Selander, S. (2018). Utdrag ur: Programmering: introduktion till digital kompetens i grundskolan. (Första upplagan), s.77-100. Stockholm: Liber. (24s)

 

Övrigt

Aktuella styrdokument

Kommentarmaterial till styrdokument