för delkurs/kurs på avancerad nivå

Skolan i samhället: matematik, naturvetenskap och teknik, del 1: Ämnesdidaktik med läroplansteori, 7,5 hp
Ämnesdidaktik med läroplansteori, kurs inom ULV-projektet, 7,5 hp

Ämnesdidaktik med läroplansteori, kurs inom VAL-projektet, 7,5 hp

Kurskod: UM7111 / UM711U / UM712U

Gäller från: HT 2019

Fastställd: 20190627

Institution: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

 

Obligatorisk litteratur, samtliga

Wahlström, N. (2015). Läroplansteori och didaktik. Malmö: Gleerups. (100 s)

Aktuella styrdokument (ca 100 s)

 

Obligatorisk litteratur, NV

Chiappetta, E.L. &. Koballa, T. R. (2010). Science instruction in the middle and secondary schools: developing fundamental knowledge and skills. Boston: Allyn & Bacon.

Wickman, P.-O. & Persson, H. (2015). Naturvetenskap och naturorienterande ämnen i grundskolan: en ämnesdidaktisk vägledning. Liber: Stockholm. (150s)

Aktuella artiklar om ca 100 sidor. Väljs i samråd med kurslärare.
 

Obligatorisk litteratur, NV-fördjupning

Alsop, S., Bencze, L., & Pedretti, E. (2004). Analysing exemplary science teaching. London: Open University press. (140 s) Finns som elektronisk resurs.

Aktuella artiklar om ca 100 sidor. Väljs i samråd med kurslärare.
 

Obligatorisk litteratur, MA

Skott, J., Jess, K., Hansen, H. C., & Lundin, S. (2010). Matematik för lärare: Delta Didaktik. Malmö: Gleerups Utbildning. (100 s)

Aktuella artiklar om 100 sidor. Väljs i samråd med kurslärare.
 

Obligatorisk litteratur, MA-fördjupning

Skott, J., Jess, K., Hansen, H. C., & Lundin, S. (2010). Matematik för lärare: Delta

Didaktik. Malmö: Gleerups Utbildning. (70 s)

Aktuella artiklar om 150 sidor. Väljs i samråd med kurslärare.
 

Obligatorisk litteratur, TE

Hansson, S.-O. (2013). What is technological knowledge? I I.-B. Skogh & M. J. de Vries

(red.), Technology teachers as researchers (s. 17–31). Rotterdam: Sense Publishers. (15 s)

Finns som elektronisk resurs.

Williams, P. J. (2013). Introduction. I P. J. Williams (red.), Technology education for

teachers (s. 1–13). Rotterdam, Nederländerna: Sense Publishers. (13 s) Finns som elektronisk resurs.