för delkurs på avancerad nivå

Skolan i samhället: matematik, naturvetenskap och teknik: del 4 Ämnesdidaktik med läroplansteori, 7,5 hp
Ämnesdidaktik med betyg och bedömning, kurs inom ULV-projektet, 7,5 hp
Kurskod:
UM7111 / UM713U / UM714U
Gäller från: HT 2019
Fastställd: 20190627
Institution:
Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

 

Obligatorisk litteratur, samtliga

Aktuella styrdokument (ca 100 s). Finns som elektronisk resurs.

Grettve, A., Israelsson, M., & Jönsson, A. (2014). Att bedöma och sätta betyg. Tio utmaningar i lärares vardag. Stockholm: Natur & Kultur. (212s)


Hattie, J., & Timperley, H. (2007). The power of feedback. Review of Educational Research, 77(1), 81-112.

Klapp, A. (2016).
Bedömning, betyg och lärande: Kapitel 7 ”Betyg och betygssystem”. Lund: Studentlitteratur. (179 s)

 

Obligatorisk litteratur, NV

(Tillhandahålls på läroplattformen)

Elstgeest, J. (1996). Rätt fråga vid rätt tillfälle. In W. Harlen (Ed.), Våga språnget – Om att undervisa barn i naturvetenskapliga ämnen. Stockholm: Liber. (ca 15 s)

Hackling, M., Smith, P., & Murcia, K. (2010). Talking science: Developing a discourse of inquiry. Teaching Science, 56(1), 17-22. (6 s)

Johansson A-M. (2014). Hur kan lärandeprogerssioner planeras och utvärderas? I Jakobson, B., Lundegård, I., & Wickman, P.-O. (Red.). Lärande i handling. En pragmatisk didaktik. Lund: Studentlitteratur. (ca 15s)


Keeley, P. (2008). Science formative assessment. Thousand Okas, CA: Corwin Press. (ca 15 s)

Schoultz, J. (1999). Naturvetenskaplig kunskap i samtal och papper-och-penna-test. In I. Calgren (Ed.), Miljöer för lärande. Lund: Studentlitteratur. (ca 15 s)

Aktuella artiklar om 50 sidor. Väljs i samråd med kurslärare.

 

Obligatorisk litteratur, NV-fördjupning

(Tillhandahålls på läroplattformen)

Ünsal, Z., Jakobson, B., Molander, B.-O., & Wickman, P.-O. (2018). Language use in a multilingual class: A study of the relation between bilingual students’ languages and their meaning-making in science. Research in Science Education, 48, 1027-1048. (21 s)

Aktuella artiklar om 50 sidor. Väljs i samråd med kurslärare.Obligatorisk litteratur, MA

Skott, J., Jess, K., Hansen, H. C., & Lundin, S. (2010). Matematik för lärare: Delta
Didaktik
. Malmö: Gleerups Utbildning. (valda delar om 100s)

Nordlund, M. & Pettersson, A. (2019). Bedömning i matematik - i lärandets och undervisningens tjänst. Matematikdidaktiska texter, del 7. Stockholm: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik. Stockholms universitet.

Aktuella artiklar om 50 sidor. Väljs i samråd med kurslärare.Obligatorisk litteratur, MA-fördjupning

Skott, J., Jess, K., Hansen, H. C., & Lundin, S. (2010). Matematik för lärare: Delta

Didaktik. Malmö: Gleerups Utbildning. (valda delar om 40s)

Aktuella artiklar om 100 sidor. Väljs i samråd med kurslärare.Obligatorisk litteratur, TE

Williams, P. J. (2013). Introduction. I P. J. Williams (red.), Technology education for

teachers (s. 1–13). Rotterdam, Nederländerna: Sense Publishers. (13 s) Finns som elektronisk resurs.

Aktuella artiklar om 50 sidor. Väljs i samråd med kurslärare