för kurs på avancerad nivå

Kvantitativa metoder i didaktisk forskning, 7,5 hp

Kurskod: UM8005

Gäller från: HT 2019

Fastställd:  20190820

Institution: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

 

Obligatorisk litteratur

Bryman, A. (2018). Samhällsvetenskapliga metoder. (Upplaga 3). Kap 6, 7, 9, 10, 13, 14. Stockholm: Liber. (128s)

Bryman, A., Becker, S., & Sempik, J. (2008). Quality Criteria for Quantitative, Qualitative and Mixed Methods Research: A View from Social Policy. International Journal of Social Research Methodology, 11(4), 261-276. (16s)

Dowing, S.M. (2006). Twelve Steps for Effective Test Development. Kap 1. In S.M. Downing & T.M. Haladyna, (red.) Handbook of test development. (s. 3–26). Mahwah, N.J.: L. Erlbaum. (24s)

Edling, C. & Hedström, P. (2003). Kvantitativa metoder: grundläggande analysmetoder för samhälls- och beteendevetare. Kap 1–6.  Lund: Studentlitteratur. (130s)

Eriksson, K., Helenius, O., & Ryve, A. (2019). Using TIMSS items to evaluate the effectiveness of different instructional practices. Instructional Science47(1), 1-18. (19s)

OECD (2019). PISA 2018 Results (Volume I): Excellence and Equity in Education, Paris: OECD Publishing. Prelimär titel, är ännu inte publicerad. (ca 20s). Finns som elektronisk resurs.

Pettersson A. (2019). Centralt utarbetade prov. I M. Nordlund & A. Pettersson, (red). Bedömning i matematik – i lärandets och undervisningens tjänst. (s. 70-89). Stockholm: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms universitet. (19s)

Rumsey D.J. (2002) Statistical Literacy as a Goal for Introductory Statistics Courses. Journal of Statistics Education, 10(3). (13s)

SCB (2001). Fråga rätt! Utveckla, testa, utvärdera och förbättra blanketter. (93s). Finns som elektronisk resurs.

Skolverket (2019). PISA 2018. 15-åringar kunskaper i naturvetenskap, läsförståelse och matematik. Stockholm: Skolverket. (55s). Prelimär titel, är ännu inte publicerad. Finns som elektronisk resurs.

Sollerman S. (2019). Internationella studier.  I M. Nordlund & A. Pettersson, (red.) Bedömning i matematik – i lärandets och undervisningens tjänst. (s. 90-113). Stockholm: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms universitet. (24s)

Aktuella artiklar om cirka 20 sidor. Bland annt från SCBs statistikskola. Väljs i samråd med kurslärare.