för kurs på Avancerad nivå

Handleda professionsutveckling i verksamhetsförlagd utbildning, årskurs F-6, 7,5 hp

Mentoring professional Development in School Based Teacher Education, 7,5 ETCS credits                   

Kurskod: UM8026

Gäller från: VT 2014

Fastställd: 2013-11-18

Institution: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

Ämne: Utbildningsvetenskap

 

Obligatorisk kurslitteratur

Berg,G., Sundh,F. &  Wede,C.(2012). Red. Lärare som ledare - i och utanför klassrummet. Lund. Studentlitteratur. (331s)

Black, P. et al (2004). Working inside the black box: Assessment for learning in the Classroom. Phi Delta Kappan, Vol. 86 Issue 1, p9-21, (13s)

Brusling, C & Strömqvist, G.(2007) Reflektion och praktik i läraryrket. Lund. Studentlitteratur. (272s)

Claesson S. (2007). Spår av teorier Lund. Studentlitteratur. (152s)

Emsheimer, P (2007). Att få syn på vad vi inte ser. Pedagogiska Magasinet. 2007 nr 1. (46-51)

http://www.e-magin.se/v5/viewer/files/viewer_s.aspx?gKey=pfdrrd13&gInitPage=1

Handahl, G & Lauvås, P. (2000). På egna villkor - en strategi för handledning. Lund. Studentlitteratur. (161s)

Hegender, H. (2010). Mellan akademi och profession. Hur lärarkunskap formuleras och bedöms i verksamhetsförlagd utbildning (diss). Linköping: Linköpings Universitet

Doktorsavhandling som går att ladda ned. http://www.avhandlingar.se/avhandling/cffbdee971/

Hägg, K. & Kuoppa, S. (2009). Professionell vägledning - med samtal som redskap. Lund. Studentlitteratur.(140s)

Lundahl, C. (2011). Bedömning för lärande. Stockholm. Norstedts. (208s)

Skolverket (2011) Allmänna råd med kommentarer om planering och genomförande av undervisningen

http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/grundskoleutbildning/stodmaterial/allmanna-rad/allmant-rad-1.122646

VFU-handbok, lärarstudenter antagna till Grundlärar- eller ämneslärarprogrammet
 http://www.su.se/lararutbildningar/lararstudent/verksamhetsforlagd-utbildning-vfu/vfu-handledare/vfu-handbocker

 

Valbar litteratur

En av nedanstående böcker väljs i samråd med kurslärare.

Dahlkwist, M.(2012). Lärarens ledarskap - relationer och grupprocesser. Stockholm. Liber. (254s)

Emsheimer, P. & Göhl, I. (2013) Handledning i Lärarutbildning: Att utforska undervisningssituationer. Lund. Studentlitteratur. (191s)

Heberlein, A. (2010) Det var inte mitt fel: om konsten att ta ansvar. Stockholm. Ponto Pocket. (175s)

Lindh, G. (red) (1988). Vägledningsboken. Lund. Studentlitteratur. (183s)

Lindström, L & Lindberg, V.(2011) Pedagogisk bedömning. Stockholm. Stockholms universitets förlag. (297s)

Stensmo, C. (2000) Ledarstilar i klassrummet. Lund. Studentlitteratur. (valda delar om

c: a 100