för kurs på grundnivå

Moment  Matematikdidaktisk del 15 hp

ingår i Lärarlyftet Matematik för lärare, 45 hp (1-45 hp), åk 7-9

Kurskod: UMU206

Gäller från: VT2019

Fastställd: 2018-12-20

Institution: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

Ämne: Matematikämnets didaktik

 

Obligatorisk kurslitteratur

Black, P. J., Harrison, C., Lee, C., Marshall, B. & Wiliams, D. (red.) (2003). Assessment for learning. Putting it into practice. Maidenhead: Open University Press. [Elektronisk resurs] (28 s.)

Grettve, A., Israelsson, M. & Jönsson, A. (2014). Att bedöma och sätta betyg. Tio utmaningar i lärarens vardag. Stockholm: Natur och kultur (212 s.)

Korp, H. (2011). Kunskapsbedömning. Vad, hur och varför? Stockholm: Skolverket. (133 s).

Pettersson, A. m.fl. (2010). Bedömning av kunskap - för lärande och undervisning i matematik. Matematikdidaktiska texter, del 4. Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms Universitet. (104 s.)

Skott, J., Jess, K., Hansen, H. C., & Lundin, S. (2010). Matematik för lärare: Delta Didaktik. Malmö: Gleerups Utbildning. (510 s)

Artiklar ca 200 sidor, väljs i samråd med kurslärare

 

Övrigt

Aktuella styrdokument och allmänna råd (ca 100 s)