för kurs på grundnivå

Språk och kommunikation samt matematiska uttrycksformer för förskoleklassen -uppdragsutbildning, 15 hp

Kurskod: US155U

Gäller från: VT 2019

Fastställd: 20181030

Institution: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

 

Delkurs 2: Matematiska uttryck, 7,5 h

Obligatorisk litteratur

Björklund, C. & Palmér H., (2018). Matematikundervisning i förskolan. Att se världen i ljuset av matematik. Stockholm: Natur och Kultur. (273s)

Herrlin, K., Frank, E. & Ackesjö, H. (2012). Förskoleklassens didaktik. Stockholm: Natur & Kultur. (120s).

Palmér, H., & van Bommel, J. (2016). Problemlösning som utgångspunkt. Matematikundervisning i förskoleklass. Stockholm: Liber. (112s).

Skolverket (2018). Hitta matematiken. (40s). Finns som elektronisk resurs.

Solem, I. H., Alseth, B. & Nordberg, G. (2011). Tal och tanke – matematikundervisning från förskoleklass till årskurs 3. Lund: Studentlitteratur. (391s).

Aktuella artiklar om 50 sidor. Väljs i samråd med kurslärare.

Aktuella styrdokument.