Självst. arb., mag.- och masternivå, ma-did

Självständiga arbeten i matematikämnets didaktik

Vi erbjuder självständiga arbeten på magister- och masternivå inom vårt forskningsämnen matematikämnets didaktik. 

Inom alla dessa projekt  kommer du kunna medverka i pågående forskningsprojekt på vår institution.

Elev och lärare

Icke-standard analys – en möjlighet för gymnasiet?

Detta projekt är riktat mot studenter som gärna vill arbeta med egen transformation av det matematiska innehållet i undervisningssyfte.

Lärare

Som man ropar får man svar – rektorers syn på matematiklärare de själva har anställt

Detta projekt kan bidra till bättre insikt i vad det är rektorer förväntar sig av nya matematiklärare.

Student

När skapar lärarens frågor möjligheter till lärande? En forskningsöversikt

Detta projekt kommer bygga vidare på studentens insikt i funktionen och effekterna av olika typer av lärarfrågor, med möjlighet för utveckling av egen praktik.

Studenter

Skolverkets och skolinspektionens goda matematiklärare

En bra möjlighet att få djupare inblick i vad myndigheterna ser som en god matematiklärare och förhålla sig kritisk till detta.

Studenter

Matematiklärares användning av bedömning för utveckling av egen undervisning

Detta projekt kommer utveckla studentens insikt i lärares arbete, med möjlighet för utveckling av egen praktik.

Studenter

Matematiklärares återkoppling

Detta projekt ger möjlighet att utveckla studentens kritiska blick för olika typer av återkoppling, med möjlighet till utveckling av egen praktik.

Elever

Nyblivna matematiklärares lärande – effekt på undervisning eller uppfattningar?

Projektet riktar sig i huvudsak mot Magister-/Master-studenter som arbetar eller tänker arbeta som lärarutbildare.

Elev

Nyblivna matematiklärares lärande – effekt på undervisning eller uppfattningar?

Projektet riktar sig riktar sig i huvudsak till Magister-/Master-studenter som arbetar eller tänker arbeta som lärarutbildare.

Elever och lärare

E, C eller A till lärarstudenten? Mer av det samma eller ..?

Projektet riktar sig riktar sig i huvudsak tillMagister-/Master-studenter som arbetar eller tänker arbeta som lärarutbildare.

Student

Progression i matematiklärarutbildningen: Lärarutbildares tankar

Projektet riktar riktar sig i huvudsak till Magister-/Master-studenter som arbetar eller tänker arbeta som lärarutbildare. Det ger möjlighet för att fördjupa sig i frågor om progression i utbildningen, och inte minst bidra till ett forskningsprojekt.

Lärare och elev

Teori i matematiklärarutbildningen

Projektet ger rika möjligheter att skapa en egen överblick över didaktiska teorier, få syn på hur olika lärarutbildningar är världen över och samarbeta med forskare och andra studenter.

Elever

Förberedd att undervisa?

Projektet ger rika möjligheter att få syn på hur svenska matematiklärarstudenter upplever sin utbildning. Detta studeras på ett sätt som gör resultatet jämförbart med internationella studier.

Böcker

Vilken matematik privilegieras i lärarutbildningens litteratur?

Projektet bidrar till insikter om skolmatematik och matematik och hur det presenteras för blivande lärare.

Portal

Matematiska tröskelbegrepp och elevers begreppsuppfattningar

Tröskelbegrepp är begrepp som är svåra att lära men förändrar förståelsen för ett helt område. Vill du vara med och studera elevers begreppsuppfattningar av tröskelbegrepp i matematik

Mönster

Lösningsmönster i matematik

Elever löser matematikuppgifter på olika sätt. Att analysera elevernas lösningar och svar på matematikuppgifter kan leda till nya kunskaper om elevers matematikkunskaper. Det kan till exempel handla om att undersöka lösningsmönster för olika elevgrupper eller att genomföra felsvaranalyser för att få kunskaper om vanliga missuppfattningar i matematik.

Elev

Den nya matematiklärarens lärande

Projektet riktar sig i huvudsak till Magister-/Master-studenter som arbetar eller tänker arbeta som lärarutbildare.

Studenter

Matematiklärares lärandeaktiviteter – vilka och med vilka resultat?

Projektet riktar sig i huvudsak till studenter som arbetar eller tänker arbeta som lärarutbildare.

Lärare

”Ni borde ha ..” – matematiklärares reflektioner över vad de saknar från sin lärarutbildning

Projektet riktar sig riktar sig i huvudsak tillMagister-/Master-studenter som arbetar eller tänker arbeta som lärarutbildare.

Elever

Inkludering – utmaning eller möjlighet för nya matematiklärare

Detta projekt kommer bygga vidare på en litteraturöversikt om hur inkludering studeras i lärarutbildningen för att fokusera nya lärares tankar om ett inkluderande arbetssätt och hur lärarutbildningen förbereder dem för arbete i heterogena klassrum.

Elever

In/exclusion in mathematics education

Given the importance of mathematics for citizenship and democratic participation, access and success in mathematics can be associated to possibilities of social inclusion or exclusion.

Kontakt

Kursansvarig självständiga arbeten magister- master:

Jesús Piqueras
jesus.piqueras@mnd.su.se