Om du gör ett studieavbrott förlorar du din utbildningsplats och måste söka in på nytt om du vill återuppta studierna.

Ifylld och underskriven blankett skickas till:

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Du kan också skicka brevet med e-post till studievagledning@mnd.su.se

Har du frågor om studieavbrott?
Om du har Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik som din hemvist och undrar något kring studieavbrott, kontakta din studievägledare: Studievägledning