Du kan ansöka om studieuppehåll för längst ett år i taget.
När du vill återuppta dina studier anmäler du det skriftligen till
din hemvistinstitution. Återupptagande av studier anmäler du:

  • inför höstterminen senast 15 april
  • inför vårterminen senast 15 oktober

När du vill återuppta dina studier ska du skicka ett brev till
Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Du kan också skicka brevet med e-post till studievagledning@mnd.su.se

I brevet ska du uppge namn, personnummer, när du vill komma tillbaka och vilken/vilka kurser du vill läsa.

OBS! Om du inte anmäler återupptag av studier i tid läggs ett avbrott på programmet in och du förlorar din plats.

Har du frågor om studieuppehåll?
Om du har Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik som din hemvist och undrar något kring studieuppehåll, kontakta studievägledning: Studievägledning