Athena

Arbete jämte studierna

Betyg

CSN/studiemedel

Distansstudier

Funktionsnedsättning

Gruppbyte

Intyg

Kursinformation

Kurshemsida

Litteraturlista

Mondo

Obligatorisk del i kurs

Omregistrering

Registrering på kurs/program

Reservantagning

Schema

Studieavbrott

Studietakt

Studieuppehåll

Svarstid på e-post

Tentamensutlämning vid MND

Terminstider

Tillgodoräknande

VFU

Villkorligt antagen

 

 

 

Athena

Inloggningsproblem Athena

Komma åt kurssida på Athena

Mer om Athena - studenter

 

Arbete jämte studierna

Heltidsstudier motsvarar 40 timmars undervisningsdeltagande och studier per vecka. Det är upp till dig om du vill arbeta jämte studierna, det är dock inte något vi rekommenderar om det har inverkan på dina studier, t ex genom att du

  • studerar mindre,
  • prioriterar arbete framför att delta i undervisning,
  • siktar på att klara tentan snarare än att nå långsiktiga resultat,
  • tenterar vid omexamination istället för ordinarie examination.

Det är vår erfarenhet att studenter som deltar i undervisningen i högre grad får godkänt betyg vid kursens slut, detta gäller också undervisning som inte är obligatorisk.

Har du fått underkänt på någon examination? Vi rekommenderar att du inte dröjer med att omtentera för att få ett godkänt betyg. Ju längre du kommer i studierna, desto högre krav kommer att ställas på dig, både genom strängare förkunskapskrav och högre förväntade studieresultat. Har du inte förkunskaperna som krävs till en kurs kommer du nekas plats.


Betyg

Examinator har 15 arbetsdagar för rättning och betygssättning från examinationsdatumet. Betyg går inte att överklaga. Har du frågor om betygsrapporteringen, kontakta kursadministratören (kontaktuppgifter finns på kurshemsidan). Har du frågor om betyget, kontakta examinator (kontaktuppgifter till all SU-personal går att söka fram på sukat.su.se).


CSN/studiemedel

CSN besvarar alla frågor om studiemedel.


Distansstudier

När du söker till en utbildning på antagning.se anges vilken undervisningsform den har, t ex om det är en kurs eller ett program och om undervisningsformen är normal (campusbaserad) eller distans. Det går inte att förändra undervisningsform under pågående utbildning.

 

Funktionsnedsättning

Om du har en varaktig funktionsnedsättning kan du beviljas särskilt pedagogiskt stöd. Stödåtgärderna ska vara rimliga utifrån funktionsnedsättning, kurskrav och förväntade studieresultat. De stödåtgärder som rekommenderats för just dig kan därför tillämpas i olika hög grad beroende på vilken kurs du läser.

 

Gruppbyte

Vi tillåter inte byte mellan grupper i våra kurser.

 

Intyg

Verifierbara registrerings- och resultatintyg för SL och arbetsgivare skriver du själv ut via minastudier.su.se.

Kursinformation

Kursgivande institution ansvarar för all information runt en kurs, t ex registrering, kurslitteratur, schema, dispens från förkunskapskrav och obligatorisk närvaro. Om du inte vet vilken institution som ger kursen du har frågor om, gå till mnd.su.se/utbildning/studieinformation, klicka på din utbildnings puff och därefter studiegången termin för termin fram till aktuell kurs.

Kurshemsida

Alla kurser har en kurshemsida, senast fyra veckor före kursstart ska kurshemsidan innehålla åtminstone kursplan, litteraturlista, schema och kontaktuppgifter till kursansvarig lärare och kursadministratör. I vissa fall innehåller kurshemsidan mer.

Om du inte vet vilken institution som ger kursen du har frågor om, gå till mnd.su.se/utbildning/studieinformation, klicka på din utbildnings puff och därefter studiegången termin för termin fram till aktuell kurs.

Litteraturlista

Litteraturlista läggs ut på kurshemsidan senast fyra veckor före kursstart. Om du inte vet vilken institution som ger kursen du har frågor om, gå till mnd.su.se/utbildning/studieinformation, klicka på din utbildnings puff och därefter studiegången termin för termin fram till aktuell kurs.

Om du har frågor om litteraturlistan, kontakta kursansvarig. Vem som är kursansvarig hittar du på kurshemsidan.

 

Mondo

Inloggningsproblem Mondo

Komma åt kurssajt på Mondo

 

Obligatorisk del i kurs

I kursplanen anges om någon del av kursen är obligatorisk. Du kan söka fram alla nu giltiga kursplaner i SU:s Planarkiv.

 

Omregistrering

Omregistrering innebär att du får gå om en kurs du tidigare varit registrerad på. Du får följa med i undervisningen för de delar du inte har godkänt betyg på och examineras på de delar du inte har godkänt betyg på. Behöver du gå om en kurs kan du omregistreras om det finns platser kvar efter att alla ordinarie studenter registrerats. Vi kontaktar alltid dig så snart vi vet om det finns en plats ledig eller ej. Ibland vet vi det dock inte förrän så sent som vid kursstart.

Du ska inte omregistreras om du enbart ska omtentera en del av en kurs och inte följa med i dess undervisning.

 

Registrering på kurs/program

På SU använder vi oss av webbregistrering, vilket innebär att du själv ansvarar för att registrera dig på de kurser du ska gå. Du registrerar dig via Ladok för studenter. Är du ny student vid SU krävs det att du först aktiverar ditt universitetskonto på su.se/aktivera. Aktivering av universitetskontot är vanligen möjlig från första eller andra veckan i augusti inför HT respektive första eller andra veckan i januari inför VT.

Kursgivande institution skickar vanligen ut ett välkomstbrev några veckor före kursstart med information om när registreringen är öppen. Om du inte registrerar dig under angiven perioden riskerar du att förlora din plats.
För att kunna registrera dig måste du vara behörig till kursen. Om registrering på kursen inte finns med som alternativ på Ladok för studenter under den period registreringen ska vara öppen betyder det att du inte är behörig till kursen.

Du ansvarar själv för att uppfylla förkunskapskraven till de kurser du ska gå. Förkunskapskraven finns alltid angivna i kursplanen som i sin tur går att hitta på kurshemsidan. Du har fram till kursstart på dig att bli behörig (undantaget VFU-kurser som  du måste vara behörig till fyra veckor före kursstart). Om du blir behörig nära kursstart kan kursgivande institution kräva att du själv ska kontakta kursadministratören för att bli registrerad. Vad som gäller brukar anges i välkomstbrevet som skickas ut inför kursstart, så gör t ex vi på MND.

 

Reservantagning

Vi kan inte bedöma din chans att få en plats om du är reservplacerad och lämnar inga förhandsbesked om hur många reserver vi antar. Har du inte blivit kallad som reserv ska du inte komma till introduktion/kursstart.

Först när registreringen för antagna stängt vet vi vet hur många reserver som kan få plats och vi börjar då direkt med reservantagningen. Oftast sker kallelse av reserver via e-post. Vi använder den e-post du angett på antagning.se på kurser med det antagningsförfarandet. För kurser med annat antagningsförfarande använder vi den e-post som finns inlagd i Ladok. Tiden du har på dig för att svara är oftast kort, ett dygn eller kortare. Om vi använder oss av reservupprop anges det på mnd.su.se/nystudent.

 

Schema

Schema finns på kurshemsidan senast fyra veckor före kursstart. Om du inte vet vilken institution som ger kursen du har frågor om, gå till mnd.su.se/utbildning/studieinformation, klicka på din utbildnings puff och därefter studiegången termin för termin fram till aktuell kurs. Det går också att söka fram scheman på schema.su.se. Loggar du in här kan du dessutom få fram ett personligt schema för alla kurser du är registrerad på.

Om du har frågor om schemat, kontakta kursansvarig. Vem som är kursansvarig hittar du på kurshemsidan.

Studieavbrott

Om du vill avbryta dina studier ska du anmäla det på särskild blankett. Ett studieavbrott - till skillnad från studieuppehåll - innebär att du inte avser att återuppta dina studier.

 

Studietakt

När du söker till en utbildning på antagning.se anges vilken studietakt den har. Det går inte att vare sig höja eller sänka studietakten under pågående utbildning. Vi tillåter alltså inte att en heltidskurs läses på halvtid. Vi tillåter inte heller att två heltidskurser läses samtidigt.  

 

Studieuppehåll

Om du vill ha ett uppehåll i dina studier i en eller flera terminer ansöker du om studieuppehåll på särskild blankett. Du kan ansöka om studieuppehåll för längst ett år i taget. Studieuppehåll beviljas under vissa förutsättningar.

Har du inte påbörjat din utbildning kan du inte beviljas studieuppehåll, däremot kan du beviljas anstånd om du har särskilda skäl för det.

 

Svarstid på e-post

Vi rekommenderar att du använder e-post när du vill kontakta oss. Flera administratörer har begränsad telefontid och lärare har arbetsuppgifter som gör att de ofta inte kan ha telefonen tillhands.

Svarstiden är normalt tre dagar då du mailar en administratör. Beräknas svarstiden bli längre brukar det anges i ett autosvar. Dröjer svar kan det också bero på att ditt ärende utreds. Svarstiden då du mailar en lärare är normalt en vecka.

Du kan själv korta ner vår svarstid genom att:

  • Ange namn och personnummer varje gång du mailar.Vår konversation behöver då inte inledas med att vi frågar efter detta.
  • Enbart maila till en person/funktionsmail för att få svar på din fråga.Om en fråga exempelvis går till flera personer i ett och samma mail måste vi lägga tid på att undersöka vem som ska svara/har svarat. Och om en fråga går till flera personer i separata mail lägger samtliga personer tid på en och samma fråga istället för att svara på varsin fråga under samma tid. Även om du är osäker på vem som kan besvara din fråga ber vi därför att du alltid mailar enbart en person/funktionsmail. Kan den du mailat inte besvara din fråga ser hen till att antingen vidarebefordra din fråga alternativt meddela dig vem du ska vända dig till.

 

Tentamensutlämning vid MND

Tentamensutlämningens öppettider hittar du på mnd.su.se/tentamen. Om utlämningen har stängt vid något tillfälle annonseras det på sidan, ta därför gärna för vana att besöka sidan innan du går till utlämningen.

 

Terminstider

Höst- och vårtermin är indelade i fyra delar var.

 

Tillgodoräknande

Vi gör inga förhandsbedömningar och lämnar inga förhandsbesked om tillgodoräknande. Formell ansökan om tillgodoräknande krävs och har normalt en handläggningstid på 3-8 veckor. Ansök därför i god tid!

Observera att tillgodoräknande inte behöver innebära att du kan ta examen tidigare, det beror på var i studiegången kurserna du ska läsa ligger. Tillgodoräknande kan istället leda till glapp i studierna då du inte läser något alls.
 

Validering
Tillgodoräknande grundas oftast på tidigare lästa kurser men kan också grundas på kunskaper och färdigheter du erhållit på annat sätt. Om du t ex har arbetslivserfarenheter som gör att du uppfyllt de förväntade studieresultaten i en VFU du ännu inte har gått så kan du ansöka om validering av dina  kunskaper och färdigheter för att få tillgodoräkna hela/delar av kursen.

 

VFU

Vanliga frågor och svar om VFU F A Q för VFU

su.se/vfu finns all information om VFU samlad.

 

Villkorligt antagen

Om du har fått ett antagningsbesked där det står att du är villkorligt antagen och har frågor om det ska du vända dig till www.antagning.se