Matematikundervisning i mångkulturella och flerspråkiga miljöer

Som en del av institutionens samarbete med Nationellt Centrum för Matematikutbildning vid Göteborgs Universitet, har vi tagit över resurssidorna med länkar och litteratur som innehåller information och utvecklingsarbete kring matematikutbildning i mångkulturella och flerpråkiga miljöer.

Adler, Jill (2001). Teaching mathematics in multilingual classrooms (Mathematics Education Library). Dordrecht: Kluwer. Jill Adlers analyser vilar på en stark teoretisk grund från forskning på relationer mellan språk och matematik, att kommunicera matematik och matematik i tvåspråkiga miljöer. Hon utmanar i denna bok den tidigare forskningen som har sett normen för kommunikation i matematikundervisningen som enspråkig. Här framhålls att normen är både mångspråkig och mångkulturell.

Ascher, Marcia (1998). Ethnomathematics: a multicultural view of mathematical ideas.

Boca Raton: Chapman, Hall/CRC. Ascher definierar begreppet etnomatematik och ger exempel på vad det kan omfatta. Bland exemplen: Inuiternas definition och strukturering av rymden, polynesiers navigation på öppna havet och incafolkets quipu-cod.

Atweh, Bill (red.) (2007). Internationalisation and globalisation in mathematics and science education. Dordrecht: Springer. I denna bok presenteras matematikundervisningens skillnader och likheter i olika kulturer och länder. Här diskuteras även teoretiska perspektiv utifrån globalisering och samarbete.

Banno Gomes, Nadia (red.). Reflections of diversity and change in modern society : a festschrift for Annick Sjögren. Botkyrka: Multicultural Centre. I denna festskrift ingår bland annat ett bidrag från Irene och Lennart Rönnberg, On guiding second language learners in their numeracy development : the importance of beliefs and attitudes. De framhåller vikten av speciellt stöd i matematikundervisningen för elever med svenska som andra språk.

Barwell, Richard, Kaiser,Gabrielle (red.) (2005). Multicultural issues in the teaching and learning of mathematics (Elektronisk) -[Special issue]. /Zentralblatt für Didaktik der Mathematik, 37(2)/. Detta specialnummer av Zentralblatt für Didaktik der Mathematik innehåller artiklar om bland annat minoritetselevernas föräldrar och deras syn på matematikundervisning och språkliga såväl som kulturella problem vid användning av läromedel. Tidskriftsartiklarna är endast tillgängliga elektroniskt. Prenumeration krävs.

Baturo, Annette R. m. fl. (2008). Using national numeracy testing to benefit indigenous students : case studies of teachers taking back control if outcomes. I Goos, Merrilyn, Brown, Ray, Makar, Katie (red.). Navigating currents and charting directions (Proceedings of the 31st Annual Conference of the Mathematics Education Research Group of Australasia). Brisbane: MERGA. Detta konferensbidrag har som utgångspunkt de låga resultaten på de nationella matematikproven för årskurs 3, 5 och 7 i avlägsna regioner av North Queensland, Australien, där många elever tillhör ursrungsbefolkningen. Dessa testresultat leder till att skolornas lärare känner sig underkända, men här skildras ett samarbetsprojekt där en grupp lärare använder testresultaten till att vända den negativa utvecklingen.

Berends, Mark ... [et al.] (2005). Examining gaps in the achievement among racial-ethnic groups, 1972-1992. Santa Monica, Calif.: Rand Corporation. En undersökning av minoritetselevers provresultat i matematik från senare delen av gymnasiet. Man försöker urskilja en trend i kunskapsluckorna, men konstaterar också att positiva sociala förändringar har inneburit ett gynnsamt resultat för studierna och prestationerna.

Bishop, Allan J. (red.) (1992). Mathematics education and culture. Dordrecht: Kluwer. Boken publicerades ursprungligen 1988 som ett specialnummer av Educational Studies of Mathematics. Bishopkonstaterar inledningsvis att forskningen i matematikundervisning hittills har behandlat filosofiska och psykologiska aspekter, men anser det nu dags att gripa sig an de sociologiska och antropolgiska aspekterna särskilt vid studiet av inlärnings- och undervisningssvårigheter.

Coggins, Debra ...[et al.] (2007). English language learners in the mathematics classroom. Thousand oaks, CA.: Corwin Press.Författarna ger exempel på hur man genom samtal och vardagsspråk kan utveckla de matematiska begreppen och ge kopplingar till den matematiska vokabulären.

Cotton, Anthony et al. (1993). Talking maths, talking languages. Derby: Association of Teachers of Mathematics.Innehåller bland annat klassrumsaktiviteter och listor över resurser för matematikundervisning i klasser med mångspråkiga elever, där undervisningsspråket inte är dessa elevers modersmål.

D´Ambrosio, Ubiratan (2006). Ethnomathematics. Link between Traditions and Modernity. Rotterdam, The Netherlands: SensePubishers. Som en av grundarna till detta kunskapsområdet sammanfattar D´Ambrosio de senaste forskningsresultaten och erfarenheterna med hjälp av konkreta exempel och idéer för lärare att beakta och utnyttja i det mångkulturella klassrummet.

Edwards, Carol A. (red.) (1999). Perspectives on Asian Americans and Pacific Islander (Changing the faces of mathematics). Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics. Elever med rötter i Asien och Stillahavsområdet är ofta framgångsrika i skolan - inte minst vad gäller matematik. Kulturen, språket och traditionen framhålls som betydelsefulla i matematiklärandet och lärandet i sig.

García, Eugene E. (2004). Teaching and learning in two languages : bilingualism and schooling in the United States (Multicultural education series). New York: Teachers College Press. Bara i Californien har över 25% av skolungdomarna ett annat modersmål än engelska. Garcia skriver om den amerikanska utmaningen att bedriva en framgångsrik undervisning bland ungdomar med annat språk, kultur och social bakgrund än majoritetsbefolkningens. Boken är ett viktigt inlägg i den pedagogiska debatten såväl som den politiska och ideologiska.

Gates, Peter (red.) (2001). Issues in mathematics teaching. London: RoutledgeFarmer. Artiklarna fokuserar på sociala aspekter, såväl som klass- och genusaspekter, av matematikundervisning vilka accentueras då lärare och elever har olika kulturell bakgrund. De ibland kontroversiella bidragen är skrivna av framstående forskare.

Gerdes, P. (2006). Sona geometry from Angola : mathematics of an African tradition. Milano, Polimetrica.
När människorna i Cokwe-kulturen i Angola talade med varandra eller berättade ritade de samtidigt prickar och linjer i sanden. Dessa ritade mönster (sona) bygger på matematiska idéer. Med kolonialismen och slavhandeln avklingade detta kulturella uttryck. Gerdes bok innehåller rikliga exempel på sona geometri med förklaringar och kommentarer.

Germain-McCarthy, Owens Katharine (2005). Mathematics and multi-ethnic students : exemplary practices. Larchmont, N.Y., Eye On Eduction. Framgångsrik matematikundervisning som bedrivs enligt visioner från National Council of Teachers of Mathematics och där lärarna använder sig av alla elevers kulturarv och vardag som redskap i undervisningen. Dessa lärare ger sina elever möjligheter att gå vidare till högre utbildning.

Hankes, Judith Elaine, Fast, Gerald R. (red.) (2002). Perspectives on indigenous people of North America (Changing the faces of mathematics). Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics. Ungdomar från den nordamerikanska urbefolkningen utgör den lägsta procentandelen av gymnasie- och högskolestuderande i USA. Följaktligen är dessa folkgrupper också underrepresenterade i yrken som kräver högre utbildning i matematik och naturvetenskap. Boken ger inblick i sociala och kulturella förhållanden och i synnerhet de med matematisk relevans.

Harry, Beth, Klinger, Janette (2006). Why are so many minority students in special education? : understanding race and disability in school. New York: Teachers College Press. En oproportionellt stor andel svarta och latinamerikanska elever är placerade i specialklasser i USA. Flera exempel ges på skolsituationen för elever med annan kulturell eller språklig bakgrund. Författaren ger rekommendationer till genomgripande förändringar av skolrutiner och lärarutbildningen.

Journal of Mathematics and Culture En ny tidskrift om matematik och kultur med fokus bl a på ethnomatematik.

Krause, Marina C. (2000). Multicultural mathematics materials. Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics. En samling av spel och aktiviteter från hela världen, som kan ge etnisk och kulturell variation i matematikundervisningen. Matematiklärare har testat spelen på sina elever. Varje aktivitet består av en kort bakgrundsbeskrivning, introduktion med spelregler och eventuella spelplaner.

Lerman, Stephen (red.) (1994). Cultural perspectives on the mathematics classroom (Mathematics education library; 14) Dordrecht: Kluwer. Bidragen i denna antologi innebär ett skifte i debatten om matematikundervisning och lärande. Här framhålls den kuturella identiteten som nyckeln till lärandet och som den plattform utifrån vilken individen skapar mening och förståelse i tillvaron.

Lie, Svein, Linnakylä, Pirjo, Roe, Astrid (red.) (2003). Northern lights on PISA : unity and diversity in the Nordic countries in PISA 2003. Oslo: Univ (pdf). Om skillnader och likheter i studieresultat i läsning och skrivning, matematik och naturvetenskap mellan de nordiska länderna och de nordiska länderna och övriga länder i undersökningen. Resultat från Island saknas.

Martin, Danny Bernard (2009). Mathematics Teaching, Learning, and Liberation in the Lives of Black Children
With issues of equity at the forefront of mathematics education research and policy, "Mathematics Teaching, Learning, and Liberation in the Lives of Black Children" fills the need for authoritative, rigorous scholarship that sheds light on the ways that young black learners experience mathematics in schools and their communities. This timely collection significantly extends the knowledge base on mathematics teaching, learning, participation, and policy for black children and it provides new framings of relevant issues that researchers can use in future work. More importantly, this book helps move the field beyond analyses that continue to focus on and normalize failure by giving primacy to the stories that black learners tell about themselves and to the voices of mathematics educators whose work has demonstrated a commitment to the success of these children.

Martin, Denny Bernard (2000). Mathematics success and failure among African-American youth. the roles of sociohistorical context, community forces, school influence, and individual agency (Studies in mathematical thinking and learning). Mahwah: Lawrence Erlbaum. Martins menar att frågan om goda studieresultat i matematik just för afro-amerikanska elever till stora delar har historiska orsaker. Föräldrars och det afro-amerikanska kollektivets erfarenheter av matematikundervisning har en stark inverkan på individens inställning till matematik och till sig själv som matematikstuderande. Referenslistan har framhållits som värdefull i ämnet. En reviderad utgåva av författarens doktorsavhandling.

Mathematical thinking and learning - an international journal Volume 8, Number 3, 2006 är ett temanummer med flera intressanta artiklar:
Urban Parents´ Perspectives on Children´s Mathematical Learning and Issues of Equity in Mathematics Education.

Meany, Tamsin, McMurchy-Pilkington,Colleen, Trinick, Tony (2008). Mathematics education and indigenous students. I Forgasz, Helen m. fl. (red.) Research in mathematics in Australasia : 2004-2007 (New direction in mathematics and science education). Rotterdam: Sense Publishers. Forskningsrapporter om elever från ursprungsbefolkningen som missgynnade och underpresterande i skolans matematikundervisning bidrar, menar artikelförfattarna, till en syn på elever från ursprungbefolkningen som generellt missgynnade. Här presenteras en annan syn på dessa elever.

Nasir, Na’ilah Suad, Cobb, Paul (red.) (2007). Improving access to mathematics : diversity and equity in the classroom. New York: Teachers College Press.
Ämnesexperter med betydande erfarenheter av forskning och undervisning undersöker hur dimensionerna ras, klass, kultur, makt och kunskap interagerar i klassrummet under matematiklektionerna och ger upphov till ojämlikhet.

Nelson, David, Joseph, George Gheverghese, Julian Williams (1993). Multicultural mathematics : [teaching mathematics from a global perspective. Oxford: Oxford University Press. Bokens syfte är att visa att matematik varken har språkliga eller kulturella gränser. Författarna har samarbetat i projektet Elementary Mathematics from a Multicultural Standpoint med syftet att medvetandegöra studenter om hur tidigt avancerad matematik användes i Babylonien, Kina, Indien och i Afrika.

NOMAD, Nordisk matematikdidaktik / Nordic studies in mathematics education Vol. 13(2008):4. Detta nummer sätter fokus på mångkulturella och flerspråkliga aspekter av matematikundervisningen. Författare: Morten Blomhöj, Paola Valero, Kay Owens, Eva Norén, Troels Lange, Tamsin Meaney, Helle Alerö, Uenuku Fairhall, Ole Skovsmose och Tony Trinick.

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development ) (2006). Where immigrant students succeed : a comparative review of performance and engagement in PISA 2003. Paris: OECD. Denna rapport jämför studieresultat för elever med invandrarbakgrund och infödda elever i OECD-länderna. Man ser också på andra aspekter, som kan ha betydelse för de icke infödda elevernas studiemotivation och lärstrategier. Tygdpunkten i undersökningen ligger på studieresultat i matematik.

Ortiz-Franco, Luis, Hernandez, Norma G, De la Cruz, Yolanda (1999).Perspectives on Latinos (Changing the faces of mathematics). Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics. Artiklarna är skrivna av författare, som själva har latinskt ursprung och belyser matematikundervisningens villkor i USA för elever med latinsk härkomst. De behandlar utbildningssociologiska aspekter, språkliga aspekter, metoder och material i undervisningen och kompetensutveckling för lärarna.

Powell, Arther B, Frankenstein, Marilyn (red.) (1997). Ethnomathematics : challenging eurocentrism in mathematics education (SUNY seires, reform in mathematics education). Albany: State University of New York Press. En samling klassiska artiklar inom ämnet etnomatematik med kritisk blick på eurocentrism som genomsyrar matematikundervisningen. Bidragen behandlar bland annat synen på vad som räknas som matematisk kunskap, interaktion mellan kultur och matematik, tyst kunskap och matematikkunskaper som kommer till uttryck inom oväntade områden.

Secada, Walter G. (red.) (2000). Perspectives on multiculturalism and gender equity (Changing the faces of mathematics). Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics. Det räcker inte med enbart god vilja för att förändra sin undervisning så att den sker på likvärdiga villkor för alla elever. Lärare måste ha både medvetenhet och kunskaper i kultur- och genusfrågor för att undervisningen ska ske på lika villkor. Flera aspekter på dessa frågor behandlas i denna NCTM-publikation.

Secada, Walter, Fennema, Elisabet, Adajian, Lisa Byrd (red.) (1995). New directions for equity in mathematics education. New York: Cambridge University Press. Framstående forskare i matematikundervisning undersöker och kvantifierar jämställdheten i skolan för språkliga och kulturella minoriteter. I första delen behandlas lärares attityder till elever från olika sociala förhållanden och synen på vilken sorts kunskap som räknas. Andra delen analyserar genusaspekter i matematikundervisningen och sista delen språkliga aspekter.

Sica, Giandomenico (Red.) (2005). What mathematics from Africa? Milano: Polimetrica. En antologi där namnkunniga afrikanska matematiker berättar om gårdagens, dagens och framtidens matematik i Afrika. Exempel från länder med egna matematiska uttryck gestaltade i föremål, byggnader och lekar.

Strutchens, Marilyn E., Johnson, Martin L, Tate, William F. (red.) (2000). Perspectives on African Americans (Changing the faces of mathematics). Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics. Kritisk genomgång av lyckade och mindre lyckade metoder att undervisa afro-amerikanska i matematik tar bland annat upp speciella tekniker för instruktioner och integration mellan kultur och undervisning.

Tate, William F. (2005). Access opportunities to learn are not accidents : engineering mathematical progress in your school (Elektronisk). Greensboro, N.C.: SERVE (pdf). Fritt tillgänglig elektronisk publication om det mest tidseffektiva sättet att förbättra matematikundervisningen och därmed resultaten för minoritetselever i matematik. Tate ger flera handfasta förslag och tänkvärda metoder för undervisning såväl som innovativa idéer.

Trentacosta, Janet (red.) (1997). Multicultural and gender equity in the mathematics classroom : the gift of diversity (Yearbook). Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics. NCTM:s årsbok för 1997 ger en vision av en matematikundervisning med hög kvalitet för alla elever oavsett kön, ras, etnicitet eller sociala förhållanden. Kapitlen behandlar såväl teoretiska aspekter, klassrumspraktik, kursplaner och utvärdering samt kompetensutveckling.

B. Yushau, M. A. Bokhari. Language and Mathematics:A Mediational Approach to Bilingual Arabs. Department of Mathematical Sciences. King Fahd University of Petroleum and Minerals, Dhahran, Saudi Arabia.
En artikel som beskriver resultatetet av en studie av förberedande universitetsstudier på engelska som nytt undervisningssspråk.

Zaslavsky, Claudia (2006). The multicultural math classroom : bringing in the world. Portsmouth, NH: Heinemann. Zaslavsky ger flera exempel på och undervisningstips till hur ett multikulturellt perspektiv kan berika matematikundervisningen. Exemplen är tänkta för grundskolan och inbjuder till samarbete, kreativitet och kritiskt tänkande.