FoNS

FoNS – källan till matematisk kunskap

Det här projektets egentliga namn är "utveckling av grundläggande taluppfattning hos elever i årskurs ett i Sverige och England". Vi föredrar dock att kalla det "FoNS", vilket är akronymen för det engelska uttrycket Foundational Number Sense. FoNS är inte bara enkelt att komma ihåg, det betyder också "källa" eller "brunn" på latin, något som vi tycker återspeglar hur viktig den grundläggande taluppfattningen är för barns tidiga lärande i matematik. FoNS är helt enkelt källan från vilken all matematisk kunskap flödar.

FoNS Nyheter

  • Första delen i projektets intervjustudie är nu genomförd 2017-10-25 FoNS-teamet vill tacka alla de lärare i Sverige och England som har deltagit i projektets första delstudie och som generöst delat med sig av sin tid och professionella inställning till yrket. Dessa bidrag ger oss värdefull kunskap om hur lärare ser på undervisning och lärande i matematik i allmänhet och FoNS i synnerhet.
  • FoNS i läromedel 2017-10-25 En ny studie, presenterad av FoNS-teamet på konferensen för matematikämnets didaktik, CERME10, visar på både likheter och skillnader mellan svenska och engelska läromedel. I studien jämfördes läroböcker i matematik för årskurs ett med avseende på vilka möjligheter som finns för barn att tillgodogöra sig grundläggande taluppfattning (FoNS).

PÅGÅENDE AKTIVITETER I PROJEKTET

De närmaste månaderna genomför FoNS-teamet analyser av lärarintervjuer från Sverige och England. Resultaten kommer att presenteras i ett flertal publikationer samt ligga till grund för utvecklingen av material till planerade enkätstudier bland lärare i de båda länderna.