Ny kunskap för museipedagoger

Projektets huvudsyfte är att bidra med ny kunskap till museipedagogers profession genom att utveckla analysverktyg som stöd för museipedagogernas arbete med design av aktiviteter och utställningar.
Projektet är tänkt att genomföras under två år, som motsvarar två cykler av interventioner inom museipedagogernas praktik. Under den första cykeln avser vi att utveckla forskningsgrundade analysverktyg som stöd för museipedagogernas arbete. Möjliga verktyg kan vara observationsprotokoller, guider, analysbegrepp, taxonomier för analys och planering av olika typer av aktiviter i museets utställningar samt lärarhandledningar. Dessa verktyg kan användas i pedagogernas reguljära arbete i pedagogiska aktiviteter och utställningar. Under den andra cykeln avser vi att introducera och pröva dessa analytiska verktyg i en bredare grupp av museipedagoger verksamma i andra museer. Detta sker i en process av kollegialt lärande där pedagogerna som designade verktygen under den första delen tar en större roll som ”experter”.

 

Jesús Piqueras och Susanna Edvall
Jesús Piqueras och Susanna Edvall

Jesús Piqueras forskar kring extramuralt lärande i naturvetenskap vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik. Susanna Edvall är museipedagog vid Naturhistoriska riksmuseet och har tidigare medverkat i ett forskningsprojekt om lärande i museet