Bakgrund

Forskning säger oss att barn som i årskurs 1 grundligt tillägnar sig de kompetenser som ingår i grundläggande taluppfattning, har större chans att bli duktiga i skolans senare matematik än barn som inte tillägnar sig goda kunskaper i grundläggande taluppfattning. Projektet FoNS (Foundational Number Sense) har två huvudsyften. Det första syftet är att undersöka hur lärare och föräldrar i Sverige och England fortlöpande stöder barn i årskurs 1 i att lära sig kompetenserna i FoNS. I praktiken stöder lärarna och många föräldrar redan barnens tillägnande av FoNS-kompetenser. Däremot är lite känt om hur detta sker och i vilken utsträckning lärare och föräldrar samarbetar om detta. Det andra syftet bygger på resultaten från det första syftet och är; att föreslå sätt att hjälpa lärare och föräldrar att arbeta både var för sig och tillsammans för att stödja sina barns utveckling av grundläggande taluppfattning.

En beskrivning av FoNS

En omfattande litteraturstudie identifierade åtta tal-relaterade färdigheter, som eleverna behöver lära sig i årskurs 1. Många elever kan detta före skolstart, men många kan det inte. Stöd från både föräldrar och lärare är därför viktigt för att utveckla barnens FoNS-kompetenser. Dessa beskrivs i detalj i FoNS-ramverket, där de åtta kompetenserna beskrivs.

Forskningsaktiviteter i projektet

Under en femårsperiod kommer projektgruppen att utföra en omfattande datainsamling i England och Sverige. Verksamheten kommer att omfatta

  • Intervjuer med lärare. Projektteamet kommer att intervjua lärare om deras undervisning av grundläggande taluppfattning, hur deras skolor stöder eleverna i årskurs 1 att lära sig detta och hur de ser på föräldrars engagemang i barnens lärande av grundläggande taluppfattning.
  • Frågeformulär till lärare. Grundat på forskningslitteraturen och de frågor som identifieras i intervjuerna och forskningslitteraturen, utvecklar projektgruppen ett frågeformulär. Detta syftar till att undersöka hur lärare i de två länderna ser på FoNS, dess undervisning och rollen som lärare och föräldrar.
  • Observationer av lärare. Projektgruppen kommer att observera lektioner i årskurs 1 i båda länderna för att identifiera olika metoder för att undervisa grundläggande taluppfattning.
  • Intervjuer av föräldrar. Projektgruppen kommer intervjua föräldrar i båda länderna om hur de stöder sina egna barns lärande av grundläggande taluppfattning och vad de tror är lärarnas ansvar.
  • Frågeformulär till föräldrar. Grundat på forskningslitteraturen och de frågor som identifieras i intervjuerna med föräldrar och lärare, utvecklar projektgruppen ett frågeformulär. Detta syftar till att undersöka hur föräldrar i de två länderna stöder sina barns lärande av FoNS.

Projektresultat

Det är känt att lärare i olika länder undervisar matematik på väldigt olika sätt. Det är också känt att lärare och föräldrar i olika länder har olika synsätt när det gäller att stödja sina barns lärande. I linje med detta kommer FoNS-teamet att använda insamlade data från båda länderna för att undersöka sätt att hjälpa föräldrar och lärare i de båda länderna att bättre stödja sina egna barns lärande.


Slutligen utvecklar projektgruppen en webbplats som kommer att innehålla detaljer om projektets bakgrund och, under projektets gång, forskningsresultat samt material för att stödja lärare och föräldrar i deras arbete med barnen.