FoNS

FoNS – källan till matematisk kunskap

Det här projektets egentliga namn är "utveckling av grundläggande talkänsla hos elever i årskurs ett i Sverige och England". Vi föredrar dock att kalla det "FoNS", vilket är akronymen för det engelska uttrycket Foundational Number Sense. FoNS är inte bara enkelt att komma ihåg, det betyder också "källa" eller "brunn" på latin, något som vi tycker återspeglar hur viktig den grundläggande talkänslan är för barns tidiga lärande i matematik. FoNS är helt enkelt källan från vilken all matematisk kunskap flödar.

Det finns två skäl att välja ordet talkänsla istället för ordet taluppfattning. Dels händer det enstaka gånger att ordet taluppfattning förväxlas med hörförståelse. Viktigare är dock nyansskillnaderna mellan att ha en uppfattning om tal och ha känsla för tal. Att ha en uppfattning om ett begrepp anspelar på en lärandetradition där eleven betraktas främst som en mottagare av en ståndpunkt och undervisningen handlar om att läraren med goda argument ska övertyga eleven om denna ståndpunkt eller i värsta fall bara överföra denna ståndpunkt till mottagaren. Att däremot ha en känsla för ett begrepp anspelar på en kunskap som visar sig i handling. Eleven blir en aktiv person, som med gott handlag använder begreppet. Detta handlag erövras genom att eleven aktivt undersöker begreppet och lär sig hur begreppets möjligheter och begränsningar fungerar i en bred repertoar av tillämpningar. Det är därför som vi i FoNS föredrar att tala om talkänsla istället för taluppfattning.

PÅGÅENDE AKTIVITETER I PROJEKTET

Våren 2019 intervjuade FoNS-teamet föräldrar/vårdnadshavare till förstaklassare i Sverige. Ett stort tack till alla er informanter! Sommaren 2019 transkriberade vi dem och hösten 2019 började vi analysera intervjuerna. Ett första konferensbidrag är under granskning och vi ska hösten 2020 även skriva en tidskriftsartikel om dessa resultat.

FoNS-teamet har också analyserat svenska och engelska matematikläroböcker med avseende på FoNS-ramverket och författar just nu en serie artiklar och konferensbidrag om dessa resultat. Detta arbete drev oss till att hämta inspiration från tidsserieanalys för att utveckla helt nya metoder för att analysera resultaten. Se vår publikationslista om "textbooks".

Sedan hösten 2018 har FoNS-teamet genomfört analyser av lärarintervjuer från Sverige och England. Analyserna tar förstås tid och den första artikeln publicerades 2019 i "Early Child Development and Care" och den senaste 2020 i "Education review" (se FoNS publikationslita).