Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND) som förestår forskarskolan, arrangerade i samband med det ett symposium om samverkan kring forskarutbildning mellan skola och lärosäte tillsammans med STLS (Stockholm Teaching and Learning Studies) och ULF försöksverksamheten vid SU
 

Astri Muren och Elisabeth Wåghäll Nivre
Astri Muren och Elisabeth Wåghäll Nivre

Vicerektorerna Astri Muren och Elisabeth Wåghäll Nivre hälsade alla välkomna och öppnade symposiet.

Ledare för forskarskolan Maria Andrée och studierektor för forskarskolan Eva Norén inledde sedan symposiet som på olika sätt behandlade frågor om samverkan kring forskarutbildning. Dels med tillbakablickar och dels med diskussioner och tankar kring hur vi på olika sätt kan samarbeta kring forskarutbildning för lärare framöver.
 

Maria Andrée och Eva Norén
Maria Andrée och Eva Norén


Inbjudna medverkande var bland andra licentiater från forskarskolan, nuvarande forskarstudenter, representanter från olika huvudmän, handledare och initiativtagare till forskarskolan.


Om ÄdFo

Stockholms universitet har tillsammans med huvudmän i Stockholmsregionen beslutat om en långsiktig satsning på forskning och utveckling. En del i denna satsning är att stärka förutsättningarna för elevers lärande genom att ge lärare möjlighet till forskarstudier med en ämnesdidaktisk inriktning. Syftet är att utifrån ett lärarperspektiv stimulera lärare att genom egen forskning bidra med forskningsbaserad kunskap som kan ligga till grund för att utveckla undervisningen.

•    Läs mer om forskarskolan och hur du söker dit på mnd.su.se/adfo