Kursens innehåll

Kursen ger en översikt över grundläggande forskningsmetoder som används inom ämnesdidaktisk forskning. Kursen behandlar tillvägagångssätt från formulering av
frågeställning över insamling och analys till tolkning. De forskningsmetoder och typer av
datamaterial som särskilt behandlas är enkäter, intervjuer, textanalyser, klassrumsstudier och interventionsstudier.