Lärare 3.0

Inom ramen för Lärare 3.0 samarbetar MND med Pershagenskolan i Södertälje. Projektet syftar till att alla lärare ska vidareutveckla ett arbetssätt grundat i formativ bedömning och att eleverna ska kunna fungera som läranderesurser för varandra. Det är ett projekt som är både ämnes- och stadieövergripande, vilket ger möjlighet att identifiera såväl generella som mer ämnesspecifika aspekter på undervisningen. Utgångspunkt tas i ämnesdidaktisk forskning om formativ bedömning, vilken under hösten 2015 diskuteras och omsätts i det lokala arbetet på skolan. Kontaktperson för projektet i Södertälje är Kicki Skog, kicki.skog@mnd.su.se. Här kan du även se paneldiskussionen från Almedalen  "Lärare 3.0 – säkrad uppdatering hela yrkeslivet"

 

Lärarlyftet II

Lärarlyftet är en satsning som pågår mellan 2012 och 2016 och riktar sig till anställda lärare med lärarexamen som undervisar i ämnen de saknar behörighet för. Satsningen har en tydlig koppling till den nya lärarlegitimationen.  Inför varje ny termin upphandlar Skolverket nya kurser. Kontaktperson är Susanne Ekström, susanne.ekstrom@mnd.su.se. Se Lärarlyftet II för mer information.

Matematiklyftet

Matematiklyftet är en fortbildning för lärare som undervisar i matematik. Syftet är att öka elevernas måluppfyllelse genom att stärka kvaliteten i undervisningen.  Kontaktperson är Susanne Ekström, susanne.ekstrom@mnd.su.se. Se Matematiklyftet för mer information.

Nationella prov

Vår forskargrupp PRIM-gruppen utvecklar bland annat nationella prov och arbetar med bedömning av kunskap och kompetens. Prim-gruppens största uppdragsgivare är Skolverket. Kontaktperson är Samuel Sollerman, samuel.sollerman@mnd.su.se. Se Prims hemsida för mer information: su.se/primgruppen

Stockholm Teaching and Learning Studies
– Lärardriven ämnesdidaktisk forskning i naturvetenskap och teknik

En plattform för lärardriven ämnesdidaktisk forskning i grund- och gymnasieskola. Forskningen är till exempel inriktad på att analysera elevers svårigheter inom olika kunskapsområden, utveckla uppgifter och metoder, utforma lektioner eller bedömningsinstrument. Olika praxisutvecklande forskningsmodeller används. Kontaktperson: maria.andree@mnd.su.se. Se pedagogstockholm samt Maria Andrées forskning för mer information.

Verktyg för museipedagogers professionsutveckling

Ett samarbetsprojekt med Naturhistoriska riksmuseet. Projektets huvudsyfte är att bidra med ny kunskap till museipedagogers profession. Kontaktperson är Jesús Piqueras, jesus.piqueras@mnd.su.se. Läs om projektet

Ämnesdidaktiska träffar med NT-utvecklare

Skolverket är uppdragsgivare. Kontaktpersoner är Karim Hamza, karim.hamza@mnd.su.se och Mats Hansson, mats.hansson@mnd.su.se. Läs mer om Nätverk för NT-utvecklare