Ämneslärarexamen mot gymnasieskolan – matematik, naturvetenskap och teknik

Kompletterande pedagogisk utbildning vänder sig till dig som redan har ämnesstudier från universitet/högskola inom ämnen som finns i skolan och vill komplettera dessa med studier inom det pedagogiska och didaktiska området för att få den kompetens du behöver för att bli behörig att undervisa i dina ämnen och få en lärarexamen. Programmet omfattar tre terminers heltidsstudier varav 60 hp består av kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan samt 30 hp av verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Tillsammans med dina tidigare ämneskunskaper får du en ämneslärarexamen mot gymnasieskolan. Som ämneslärare med inriktning mot gymnasieskolan är du också i regel behörig att undervisa i grundskolans årskurs 7-9.
Utbildningen anordnas under förutsättning att det finns tillräckligt många behöriga sökande i respektive ämne. Innehållet i ämnesstudierna ska vara relevant för undervisning i ämnen som finns i gymnasieskolan.

Behörighet
Grundläggande behörighet för studier på grundnivå samt särskild behörighet enligt följande:

Ämneskunskaper i ett undervisningsämne i gymnasieskolan som motsvarar ämnesstudier med fördjupning om minst 120 högskolepoäng samt ämneskunskaper i ett andra undervisningsämne som motsvarar ämnesstudier om minst 90 högskolepoäng. Ett av ämnena skall inkludera ett självständigt arbete om minst 15hp.

Mer information om generella behörighetskrav i respektive ämne inom matematik, naturvetenskap och teknik:
Generella behörighetskrav (9 Kb)

De ämnen som står listade i dokumentet är de ämnen inom matematik, naturvetenskap och teknik i vilka Stockholms universitet erbjuder utbildningen.

Vad ingår programmet?
Följande kurser ingår i programmet:

Termin 1
Teorier om lärande och individens utveckling GN 5 hp
Ämnesdidaktik, läroplansteori, betyg och bedömning AN 10 hp
Verksamhetsförlagd utbildning I GN 6,5 hp
Utbildningens historia och plats i samhället GN 3,5 hp
Sociala relationer i skolan GN 5 hp

Termin 2
Juridik och etik i skolans värld GN 2,5 hp
Utvärdering och utvecklingsarbete i undervisning och skola AN 4 hp
Specialpedagogiska utmaningar – ungdomar och vuxna GN 5 hp
Två kurser i ämnesdidaktik AN om vardera 5hp 10 hp
Verksamhetsförlagd utbildning II AN 8,5 hp

Termin 3
Verksamhetsförlagd utbildning III AN 15 hp
Självständigt arbete med ämnesdidaktisk inriktning AN 15 hp

Ansökan

Kompletterande pedagogisk utbildning startar höstterminer . Ansökningsperioden har gått ut för programmet med start HT2013.
Kontakta institutionens studievägledning för mer information.

Observera att ansökan måste kompletteras med en separat blankett där den sökande anger vilket ämne/vilka ämnen som avses ingå i examen. Har du en forskarutbildning uppger du det.
Blankett med information om ämnesval (139 Kb)


Är du intresserad av att gå en motsvarande utbildning för lärarexamen inom samhällsvetenskap eller humaniora?
Läs mer: Centrum för de humanistiska ämnenas didaktik, CeHum