för kurs på avancerad nivå

Naturvetenskap för yngre åldrar I. - 15 hp

Kurskod: UM2000

Gäller från: vt2012

Fastställd:

Institution: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

Ämne: naturvetenskapsämnenas didaktik

 

Obligatorisk litteratur.

Bjurulf, V. (2011). Teknikdidaktik Stockholm. Norstedts. (Valda delar om ca 80s)

de Ron, M. (2008).  Språkutvecklande ämnesundervisning: exempel från naturvetenskap Nordheden, I och Paulin, A (red) Stockholms universitets förlag (24s)

Elfström, I m fl. (2008).  Barn och Naturvetenskap. Stockholm. Liber (C:a 180s)

Hamrin, M.& Norqvist P. (2005). Fysik i vardagen. Lund.  Studentlitteratur (C:a 370s)

Harlen, W. (2006). Teaching, Learning and Assessing Science 5-12. London. SAGE publications Ltd. (246s)

Helldén, G., Jonsson, G., Karlefors, I. & Vikström, A. (2010). Vägar till naturvetenskapens värld – ämneskunskap i didaktisk belysning. Stockholm. Liber. (224s)

Jakobson, B. (2009).  Från begrepp till utforskande arbetssätt – forskning om NO-undervisning i grundskolans tidigare år. Stockholms stad. (41s)

Krigsman, T. m.fl. (2002). Kemiskafferiet. Avdelningen för naturvetenskap, Lärarhögskolan i Stockholm. (200 s.)

Lundegård, I. (2004).  Att tända en eld.  Lundegård, I, Wickman, P-O, Wohlin, A (red) Utomhusdidaktik . Lund. Studentlitteratur (16s)

Lundin, M. & Gunnarsson, G. (2010). Att dirigera undervisningen i naturvetenskapliga ämnen. Redskap för en didaktisk analys. Stockholm. Liber. (124s)

Lättman-Masch, R. & Wejdmark, M. (2007). Att lära in ute året runt. Nynäshamns naturskola. Alla Tiders Teknik. Falun. (313s)

Persson, H. (2003). Inspirerande fysik och kemi. Science and Music AB. Stockholm. (valda delar om ca 60s)

Säljö, R. & Wyndham, J. (2002). Naturvetenskap som arena för kommunikation  Strömdahl, H. (red). Kommunicera naturvetenskap i skolan. Lund. Studentlitteratur (21s)

 

Övrigt

Aktuella styrdokument för grundskolan