Kurslitteratur

för kurs på grundnivå

Matematik II för grundlärare årskurs F-3: Geometri, mätning och taluppfattning, 15 hp

Kurskod: UM2204, UM22UU

Gäller från: HT 2016

Fastställd: Institution: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

 

 

Obligatorisk litteratur

Bergius, B. Emanuelsson, G., Emanuelsson, L. & Ryding, R. (red.). (2011). Matematik - ett grundämne. Göteborg: Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM), Göteborgs universitet. (valda delar om 100s)

Bråting, K., Sollervall, H. & Stadler, E. (2013). Geometri för lärare. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. (148s)

Carpenter, T.P. (red.) (2014). Children's mathematics: cognitively guided instruction. (Second Edition). Portsmouth, NH: Heinemann. (200s)

Engvall, M. (2013). Handlingar i matematikklassrummet: en studie av undervisningsverksamheter på lågstadiet då räknemetoder för addition och subtraktion är i fokus. (Doktorsavhandling, Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande). (100s)

Furness, A. & Björklund Boistrup, L. (2015). Matematikens mönster. (1. uppl.) Stockholm: Liber. (120s)

Grevholm, B. (red.). (2013). Lära och undervisa matematik från förskoleklass till åk 6. Stockholm: Norstedts. (170s)

Jess, K., Skott, J. & Hansen, H.C. (2011). Matematik för lärare. My, Elever med särskilda behov. Malmö: Gleerups. (68s)

Myndigheten för skolutveckling. (2008). Mer än matematik: om språkliga dimensioner i matematikuppgifter. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling. (46s)

Skolverket (2014). Bedömning för lärande i matematik för årskurs 1 – 9. Stockholm: Skolverket. (65s)

Solem, I. H., Alseth, B. & Nordberg, G. (2011). Tal och tanke: matematikundervisning från förskoleklass till årskurs 3. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. (250s)

Aktuella artiklar om 200 sidor. Väljs i samråd med kurslärare.

 

Övrigt

Aktuella styrdokumen