för kurs på grundnivå

Utomhusdidaktik med fokus på naturvetenskap och matematik mot förskolan och grundskolans tidigare år I, 7,5 hp

Kurskod: UM3104

Gäller från: HT14

Fastställd: 2014-05-27

Reviderad: 2015-05-26

Institution: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

Ämne: Naturvetenskapsämnenas didaktik

 

Obligatorisk kurslitteratur

Björklund, C. (2008). Bland bollar och klossar: matematik för de yngsta i
förskolan
. (1.uppl.) Lund: Studentlitteratur. (185 s)

Bucht, M. (2007). Leka och lära. Matematik ute i förskolan Naturskoleföreningen, Falu kommun. Alla tiders teknik. (88 s)

Elfström, I., Nilsson, B., Sterner, L., & Wehner-Godée, C. (2008). Barn och naturvetenskap - upptäcka, utforska, lära. Stockholm: Liber. (176 s)

Hamrin, M. & Norqvist, P. (2005). Fysik i vardagen. Lund. Studentlitteratur. (valda delar om ca 100 s)

Helldén, G., Jonsson, G., Karlefors, I., & Vikström, A. (2010). Vägar till naturvetenskapens värld. Stockholm: Liber. (valda delar ca 150 s)

Krigsman, T., Nilsson, B., & Wahlström, E. (2005). Kemiskafferiet Krc och Skolverket. (valda delar ca 20 s)

Lundegård, I., Wickman, P. & Wohlin, A. (red.) (2004). Utomhusdidaktik. Lund: Studentlitteratur. (valda delar ca 150 s)

Lättman-Masch, R. (2014). Leka och lära naturvetenskap och teknik ute: förskola och förskoleklass. Vimmerby: Outdoor Teaching. (valda delar ca 150 sidor)

Myndigheten för skolutveckling. (2003). Faktisk fantasi – barns språkutveckling genom skapande

Palmer, A. (2010). Att bli matematisk: matematisk subjektivitet och genus i lärarutbildningen för de yngre åldrarna. Diss. Stockholm: Stockholms universitet. (ca 100 s)

Wilhelmsson, B., Ottander, C., & Lidestav, G. (2012). Teachers’ intentions with outdoor teaching in school forests: Skills and knowledge teachers want students to develop. NorDiNa 8 (1).

 

Övrigt

Aktuella styrdokument