för kurs på grundnivå

Utomhusdidaktik med fokus på naturvetenskap och matematik mot förskolan och grundskolans tidigare år II, 7,5 hp

Kurskod: UM3105

Gäller från: VT2016

Fastställd:  20151218

Institution: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

 

Obligatorisk kurslitteratur

Björklund, C. (2008). Bland bollar och klossar: matematik för de yngsta i
förskolan
. Lund: Studentlitteratur. (100s)

Dahlgren, L.O. (red.) (2007). Utomhuspedagogik som kunskapskälla: närmiljö blir lärmiljö. Lund: Studentlitteratur. (156 s)

Fägerstam, E., & Blom, J. (2013). Learning biology and mathematics outdoors: effects and attitudes in a Swedish high school context. Journal of Adventure Education and Outdoor Learning, 13(1), s 56-75. (19s)

Hamrin, M., & Norqvist, P. (2005). Fysik i vardagen. Lund: Studentlitteratur. (100s)

Helldén, G., Jonsson, G., Karlefors, I., & Vikström, A. (2015). Vägar till naturvetenskapens värld. Stockholm: Liber. (100s)

Krigsman, T., Nilsson, B., & Wahlström, E. (2005). Kemiskafferiet. Stockholm: KRC och Skolverket. (20 s). Finns som elektronisk resurs.

Kärre, A. (2013.) Lekfull matematik i förskolan. Malmö: Lärarförbundets förlag. (166s)

Lundegård, I., Wickman, P., & Wohlin, A. (red) (2004). Utomhusdidaktik. Lund: Studentlitteratur. (50s)

Lättman-Masch, R. (2014). Leka och lära naturvetenskap och teknik ute: förskola och förskoleklass. Vimmerby: Outdoor Teaching. (160s)

 

Övrigt

Aktuella styrdokumen