för kurs på grundnivå

Matematik och lärande för årskurs F-6: kurs inom ULV-projektet - 30 hp

Kurskod: UM36UU

Gäller från: Ht 2018

Fastställd: 2018-05-15

Institution: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

Ämne: Matematikämnets didaktik

 

Bråting, K., Sollervall, H., & Stadler, E. (2017). Algebra för lärare. (Upplaga 1). Lund: Studentlitteratur. (195 s)

Hagland, K., Taflin, E., & Hedrén, R. (2005). Rika matematiska problem. Malmö: Liber. (236 s)

Heiberg Solem, I., Alseth, B., & Nordberg, G. (2011). Tal och tanke. Lund: Studentlitteratur. (392 s)

Helenius, O., & Johansson, M. (red.) (2018). Att bli lärare i matematik. (Första upplagan). Stockholm: Liber. (240 s)

Hodgen, J., & Wiliam, D. (2011). Mathematics inside the black box: bedömning för lärande i matematikklassrummet. ([Ny utg.]). Stockholm: Stockholms universitets förlag. (41 s)

Sollervall, H. (2015). Aritmetik för lärare: Tal och de fyra räknesätten. (2., [rev.] uppl.) Lund: Studentlitteratur. (200 s)

Aktuella artiklar om ca 500 sidor. Väljs i samråd med kurslärare.


Övrigt

Aktuella styrdokument

Skolverket. (2014). Bedömning för lärande i matematik. Stockholm: Skolverket. (65 s) Finns som elektronisk resurs.