för kurs på grundnivå

Handleda professionsutveckling i verksamhetsförlagd utbildning, årskurs F-6, 7,5 hp

Mentoring professional Development in School Based Teacher Education, 7,5 ETCS credits

Kurskod: UM5025

Gäller från:

Fastställd:

Institution: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

Ämne: Utbildningsvetenskap

 

Obligatorisk kurslitteratur

Brusling, C & Strömqvist, G.(2007) Reflektion och praktik i läraryrket. Lund: Studentlitteratur ( 272 s.)

Emsheimer, P (2007) Att få syn på vad vi inte ser. Pedagogiska Magasinet. 2007 nr 1 (s. 46-51)

Handahl, G &  Lauvås, P ( 2000) På egna villkor - en strategi för handledning. Lund: Studentlitteratur (161s.)

Lundahl, C. (2011) Bedömning för lärande. Stockholm: Norstedts (208 s.)

Lindström, L & Lindberg, V.(2011) Pedagogisk bedömning. Stockholm: Stockholms universitets förlag (valda delar, c:a 100 s.).

Stensmo, C. (2000) Ledarstilar i klassrummet. Lund: Studentlitteratur. (valda delar,c:a100 s.)

Hägg, K. & Kuoppa, S (2009). Professionell vägledning - med samtal som redskap. Lund: Studentlitteratur.(140 s.)

Claesson Silwa. (2007) Spår av teorier Lund: Studentlitteratur.(152 s.)

Skolverket (2011) Allmänna råd med kommentarer om planering och genomförande av undervisningen

VFU-handbok, lärarstudenter antagna till Grundlärarprogrammet